Zarządzenie nr 25/2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE NR 25/2020/2021
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: organizacji nauczania zdalnego w szkole oraz organizacji nauczania kształcenia
praktycznego

§ 1

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 910 i 1378.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie funkcjonowania szkół i placówek ustalam organizację realizacji zadań Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach:

§ 2

 1. W okresie od 1 lutego do 14 lutego 2021 r. nauczanie we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym.
 2. Istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
 3. Kontynuuje się prowadzenie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań (zgodnie z obowiązującym harmonogramem ) dla uczniów. Mogą one się odbywać w formie pracy zdalnej przez platformę internetową Microsoft Teams lub w szkole w małych grupach – do 5 osób.
 4. Wprowadza się konsultacje z przedmiotów ogólnokształcących indywidualne i grupowe dla uczniów klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego. (zgodnie z przedstawionym harmonogramem ) Konsultacje będą odbywać się w szkole w małych grupach - do 5 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami , testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzone przez szkołę.
 6. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego mogą być prowadzone w pracowniach szkolnych z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego w wybranych dniach tygodnia w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo dla klasy/ grupy.
 7. Udział zdalny na zajęciach praktycznych prowadzonych ze szkoły należy udostępnić uczniom z Ukrainy.
 8. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
 9. Zajęcia indywidualne i rewalidacyjne odbywać się będą w dalszym ciągu w systemie zdalnym.
 10. Zajęcia rewalidacyjne w przypadkach szczególnych (brak dostępu do internetu) mogą odbywać się w szkole.
 11. Zajęcia indywidualne wyrównawcze i logopedyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą odbywać się w systemie zdalnym (1 godzina dla nauczyciela miesięcznie).
 12. Szkoła będzie zapewniać pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących uczniów szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 12-16 w sali 10. Pomoc taka udzielana będzie przez wychowawców internatu.
 13. Kontynuuje się kształcenie praktyczne dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MG.19 z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego.
 14. Biblioteka szkolna będzie dalej funkcjonować w systemie stacjonarnym.
 15. Uczniowie, którzy mają problemy z komputerem lub internetem mogą korzystać z urządzeń komputerowych ze szkolnej biblioteki.
 16. Rodzice będą informowani o postępach ucznia przez e-dziennik, drogą telefoniczną lub e-mailową.
 17. Nauczanie zdalne we wszystkich klasach będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych w czasie rzeczywistym.
 18. Czas trwania zajęć edukacyjnych wynosi 40 minut (na wniosek rodziców).
 19. Zdalne nauczanie w szkole będzie realizowane z wykorzystaniem platformy internetowej Microsoft Teams ( na wskazanym przez dyrektora kanale) i potwierdzone wpisem tematu zajęć w dzienniku elektronicznym UONET+.
 20. Nauczyciele mogą prowadzić zdalne nauczania ze swoich prywatnych domów, zgodnie z planem zajęć w godzinach pracy szkoły, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.
 21. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych , powinien skorzystać ze sprzętu znajdującego się w pracowniach internetowych w szkole i w bibliotece.
 22. Potwierdzeniem realizacji zajęć zdalnych przez nauczyciela jest:
  • logowanie się na platformie Microsoft Tems w podanym przez dyrektora kanale
  • wpis tematu w dzienniku elektronicznym
  • ostatecznym potwierdzeniem realizacji zajęć będzie wpis frekwencji na zajęciach do dziennika elektronicznego zgodnie z planem lekcji.
 23. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje, sprawdza ich wiedzę i umiejętności w zależności od potrzeb oraz specyfiki przedmiotu, poprzez realizowane zdalnie m.in.: testy, quizy, prace pisemne, wypowiedzi ustne, wypracowania, realizowane projekty, prace praktyczne, pisemne sprawdziany.
 24. Nauczyciele wychowania fizycznego będą prowadzić zajęcia zdalnie przez platformę internetową Microsoft Teams
 25. Wychowawcy internatu pozostają dalej w stanie gotowości do pracy.
 26. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać wychowawcę do stawienia się w zakładzie pracy.
 27. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami, po uwzględnieniu potrzeb wynikających z procesu edukacyjnego na odległość może wyznaczyć nauczycielowi inne zadania do realizacji w ramach tygodniowego wymiaru godzin.

§ 3

Powyższe zadania do wykonania powierza się do wszystkim nauczycielom i wychowawcom PZS w Chęcinach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.

mgr Halina Kołodziejczyk
dyrektor PZS w Chęcinach

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Halina Kołodziejczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:76

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-01-29 23:26:59Marek Piwowarczykzarządzenie 25/2020/2021Zarządzenie nr 25/2020/2021