REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI– Rok Szkolny 2021/2022

 • ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Regulamin

   Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2021/2022

  Na podstawie :
  1. Zarządzenie nr 26/2020/2021 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z
  dnia 3 lutego 2020 roku
  2. Art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U.
  z 2020 poz. 910 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
  3. § 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
  W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem I zwalczaniem covid-19 (dz. u. poz. 493 z późn. zm.)
  4. 11baa ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w
  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
  zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.) postępowania
  rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I
  ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy z dna
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych,
  publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest
  przeprowadzona w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw
  oświaty i wychowania.

  zarządza się co następuje:
  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach powołuje Szkolną Komisję
  Rekrutacyjną w składzie:
  1) mgr Wioletta Kierczyńska – przewodnicząca
  2) mgr Małgorzata Grzechniak- z-ca przewodniczącego
  3) mgr Waldemar Trepka – członek
  4) mgr Monika Sobura- Święs – członek
  5) mgr Anita Michalska– członek
  6) mgr Tomasz Głogowski– członek
  7) mgr Klaudia Kukla– członek

  8) mgr Katarzyna Sarnat– członek
  9) mgr Bartłomiej Bień– członek
  10) mgr Anita Świtek- Kowalicka- członek
  Pracę Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej nadzoruje pani Elżbieta Skucińska- wicedyrektor
  szkoły.

  Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  w roku szkolnym 2021/2022 została załączona w oddzielnych plikach.

  Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  w roku szkolnym 2021/2022 została załączona w oddzielnych plikach.
  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
  DO 4-letniego  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  na podbudowie szkoły podstawowej
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  DO TRZYLETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
  im. Władysława Łokietka
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  doc

  WNIOSKI DO SZKOŁY

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2021/2022

  doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Technikum im.Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2021/2022

  Załącznik nr 1

  doc

  Załącznik nr 2doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2021/2022

  doc

   

 • ZASADY REKRUTACJI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, SZKOŁY POLICEALNEJ

  Z

  ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ
  W CHĘCINACH DO:

  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
  2. SZKOŁY POLICEALNEJ

  PODSTAWY PRAWNE

  Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz
  terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora
  Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach na podstawie:
  a) art. 154 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U
  z 2019 poz. 1148 ze zm. – rozdział 6) § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra
  Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia
  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
  publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)
  b) zarządzenia Nr 2/2021 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia
  29.01.2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2021/2022 do klas I
  publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum
  ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I
  stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa
  sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania
  wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas
  I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla
  kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego
  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

  Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

  na rok szkolny 2021/2022:

  1. Od dnia 17 maja 2021r. od godz. 9.00 do 31 maja 2021r. do godz. 15.00
  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych
  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Do dnia 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie
  kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
  3. Dnia 22 lipca 2021r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Od dnia 21 lipca 2021r. 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez
  kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
  ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz
  z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
  5. Dnia 2 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości
  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Od dnia 3 do 6 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski
  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
  kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu
  rekrutacyjnym.
  2. Do dnia 12 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie
  kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
  3. Dnia 13 sierpnia 2021r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Od dnia 16 do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez
  kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
  ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz
  z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

  5. Dnia 23 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości
  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz rekrutacji do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2021/2022:

  1. Od dnia 17 maja 2021r. od godz. 9.00 do 31 maja 2021r. do godz. 15.00
  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły policealnej wraz ze
  świadectwem ukończenia szkoły średniej.
  2. Do dnia 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie
  kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do
  szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Dnia 21 lipca 2021r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie
  kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do
  szkoły policealne i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w tym ustalonych przez starostę okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
  4. Do dnia 22 lipca 2021r. do godz. 15.00 ogłasza się listy kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. Od dnia 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. wydanie przez szkołę skierowania
  na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku
  złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
  6. Od dnia 21 lipca 2021r. od godz. 9.00 do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 -
  potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
  świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie
  zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz
  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
  praktycznej nauki zawodu.
  7. Dnia 2 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości
  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Od dnia 3 sierpnia 2021r. od godz. 9.00 do 6 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły policealnej wraz ze
  świadectwem ukończenia szkoły średniej.
  2. Do dnia 6 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie
  kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
  policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Do dnia 12 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie
  kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
  policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
  ustalonych przez starostę okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
  4. Dnia 13 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 ogłasza się listy kandydatów
  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. Od dnia 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021r. wydanie przez szkołę skierowania na
  badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku złożenia
  przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
  6. Od dnia 16 sierpnia 2021r. od godz. 9.00 do 20 sierpnia 2021r. do godz.
  15.00 - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia
  oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile
  nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz
  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
  praktycznej nauki zawodu.
  7. Dnia 23 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości
  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy
  posiadają:

  a) wykształcenie średnie
  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
  praktycznej nauki zawodu
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania
  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła policealna nadal
  dysponuje wolnymi miejscami na II etapie postępowania rekrutacyjnego jest
  brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
  Do szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się
  kandydatów, którzy:
  a) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową kandydat, który
  posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej może zostać
  przyjęty do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
  nauki
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania
  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje
  wolnymi miejscami na II etapie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
  Wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera (art. 20t):
  1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku
  braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość;
  2) imiona rodziców kandydata;
  3) adres miejsca zamieszkania kandydata;
  4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
  5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych
  form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od
  najbardziej do najmniej preferowanych;
  6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych –
  wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

  Do wniosku dołącza się:

  - Podanie o przyjęcie do szkoły
  - Świadectwo ukończenia szkoły na danym etapie edukacji,
  - Zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
  podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  - 2 fotografie,
  - Kartę zdrowia i szczepień.
  Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do niewięcej niż trzech
  wybranych szkół publicznych.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
  Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  zawierających imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu,
  albo nie zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała
  nadal wolne miejsca, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
  przeprowadzi postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi
  w zasadach rekrutacji.

  Załączniki do pobrania
  Policealna Szkoła:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cVKnmNDLnUeZYkQu
  Y5Hptq7DBhnWYRdLo673J3L2TYdURVNXNVZTWkxTMks4OUkwUDY2REoy
  WVpBNi4u
  Liceum dla Dorosłych:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cVKnmNDLnUeZYkQu
  Y5Hptq7DBhnWYRdLo673J3L2TYdUOU1YNzYzTkhWRVhDNEIzSDlZQ0RNRj
  BZMi4u

   Załączniki do pobrania

  Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

  doc

  Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej

  doc

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU– Rok Szkolny 2021/2022

 • ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
  DO INTERNATU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ

  W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  §1

  Podstawy prawne regulaminu:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
  oświatowe /Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami/.
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r.,
  poz. 1000).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
  4. Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  5. Regulamin Internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  §2

  Terminy i zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 maja 2021 r. i trwa
  do 30 sierpnia 2021 r.
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica
  kandydata lub na podstawie wniosku kandydata pełnoletniego. Wniosek
  o przyjęcie do internatu wraz z kompletem dokumentów składa się
  w sekretariacie szkoły.
  a) wychowankowie mieszkający aktualnie w internacie w okresie od 1 maja do
  30 maja składają podanie o przyjęcie do internatu na kolejny rok szkolny. W tym
  przypadku komisja dodatkowo bierze pod uwagę opinię zespołu wychowawczego
  internatu dotyczącą dotychczasowego zachowania ucznia w placówce.

  2
  b) uczniowie, którzy po raz pierwszy chcą zamieszkać w internacie w nowym roku
  szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu od 17 maja 2021r do 14
  lipca 2021r. – pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po
  pierwszym terminie rekrutacji, do 27 sierpnia 2021r – drugi termin
  uzupełniający.
  c) przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę
  wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor
  Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły,
  Komisja Rekrutacyjna.
  4. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób
  przyjętych i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zespołu
  Szkół w Chęcinach w dniu 22 lipca 2021 r. oraz w dniu 30 sierpnia 2021 r.
  ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.
  5. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół których organem
  prowadzącym jest Powiat Kielecki .
  6. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:
  a) pobierający naukę w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach lub w innej szkole
  w przypadku posiadania przez Internat wolnych miejsc;
  b) mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony
  lub niemożliwy;
  c) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie,
  potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim znajdującym się w szkole;
  d) posiadający umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie
  z obowiązującym Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.
  7. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały
  w Chęcinach.
  8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:
  a) wychowankom, którzy są cudzoziemcami;
  b) wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin
  zastępczych;
  c) dzieciom samotnych matek lub ojców;
  d) dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych
  warunkach materialnych oraz rodzin patologicznych;

  3
  e) uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają
  ustalonym kryteriom.
  9. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony:
  http://pzscheciny.edu.pl/dokumenty/

  § 3

  Procedura odwoławcza:

  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić
  do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
  odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia
  wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
  3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
  może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
  Rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
  Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Wniosek o przyjęcie do internatu

  doc

Skip to content