REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI– Rok Szkolny 2020/2021

 • ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Regulamin

   Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2020/2021

  Na podstawie:

  • Zarządzenia nr 3/2020r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020r.
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz.1148 z póź. zm.- rozdział 6),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (DZ. U. z 2019 r.poz.1737)

  zarządza się, co następuje:

  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół  w Chęcinach  powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną   w składzie:

  • mgr Elżbieta Skucińska – przewodnicząca
  • mgr Małgorzata Grzechniak- z-ca przewodniczącego
  • mgr Waldemar Trepka – członek
  • mgr Monika Sobura- Święs – członek
  • mgr Anita Michalska– członek
  • mgr Tomasz Głogowski– członek
  • mgr Wioletta Kierczyńska
  • mgr Katarzyna Sarnat
  • mgr Iwona Bielicz
  Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  w roku szkolnym 2020/2021 została załączona w oddzielnych plikach.
  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
  DO 4-letniego  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  na podbudowie szkoły podstawowej
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  DO TRZYLETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
  im. Władysława Łokietka
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  doc

  WNIOSKI DO SZKOŁY

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2020/2021

  doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Technikum im.Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2020/2021

  doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2020/2021

  doc

 • ZASADY REKRUTACJI – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

  §1

  PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU:

  1. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.)§11pkt 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019 POZ.1737).
  2. Zarządzenie Nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 22.01.2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

  §2

  OFERTA EDUKACYJNA BEZPŁATNYCH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

  W roku szkolnym 2020/2021 Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach prowadzi nabór na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych dające dodatkowe kwalifikacje:

  TECHNIK MECHANIK

  MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

  MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  TECHNIK MECHATRONIK

  ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  TECHNIK INFORMATYK

  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

  FRK.04.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych .

  OPIEKUN MEDYCZNY

  MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

  TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  BHP

  BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

  §3

  DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA

  • podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia,
  • oryginał posiadanego świadectwa ukończenia szkoły szkoła podstawowa- w tym dawna 8-letnia szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące, wyższa uczelnia, każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie od ukończonych form kształcenia.
  • podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia,
  • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie,
  • dowód osobisty do wglądu

  §4

  Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez szkołę przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki z pkt.1a niż liczba miejsc na danym kwalifikacyjnym kursie zawodowym na I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji,
  • w przypadku, gdy po zakończeniu postępowania szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na II etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów w/g kolejności zgłoszeń,
  • wniosek o przyjęcie na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy składa się do Sekretariatu lub Dyrektora Szkoły.

  §5

  TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w porozumieniu ze Starostą Powiatu Kieleckiego i przedstawiają Zarządzenie Nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 22.01.2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

  się następująco:

  Terminarz rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2020/2021

  • Od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku kandydaci składają wnioski o przyjęcie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • Od dnia 3 sierpnia 2020 roku do dnia 10 sierpnia 2020 roku odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
  • Dnia 11 sierpnia 2020 roku ogłasza się listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i podaje się informację o wolnych miejscach.
  • Od dnia 12 sierpnia 2020 roku do dnia 30 sierpnia 2020 roku odbywa się rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc).
  • Dnia 1 września 2020 roku podaje się ostateczne listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

  Organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.

  Załączniki do regulaminu rekrutacji stanowią:

  Załącznik Nr 1 - wniosek kandydata o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny

  doc

  Załącznik Nr 2 - wniosek kandydata o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny

  doc

   

 • ZASADY REKRUTACJI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, SZKOŁY POLICEALNEJ

  ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH DO
  Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, Szkoły Policealnej

   

  §1

  PODSTAWY PRAWNE

  Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach  na podstawie:

  1. 154 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 poz. 1148 ze zm. – rozdział 6) § 11 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737)
  2. zarządzenia Nr 3/2020Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  w Kielcach z dnia 22.01.2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

  §2

  Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021:

  1. Od dnia11 maja 2020r.od godz. 9.00 do 23 czerwca 2020r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Do dnia10 lipca 2020r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
  3. Do dnia13 lipca 2020r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Od dnia13 lipca 2020r. 20 lipca 2020r. do 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
  5. Dnia21 lipca 2020r. do 14.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Od dnia22 do 27 lipca 2020r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o   kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Do dnia16 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
  3. Do dnia17 sierpnia ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Od dnia17 do 21 sierpnia 2020r. do godz.15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
  5. Dnia24 sierpnia 2020r. do godz.14.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  §3

  Terminarz rekrutacji do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2020/2021:

  1. Od dnia11 maja 2020r. od godz. 9.00 do 23 czerwca 2020r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły policealnej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej.
  2. Do dnia24 czerwca 2020 do godz.15.00odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Do dnia10 lipca 2020 do godz.15.00odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez starostę okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
  4. Do dnia 13 lipca 2020r.do godz.15.00 ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. Od dnia 11maja 2020r. do 14 lipca 2020r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
  6. Od dnia13 lipca 2020r. od godz. 9.00 do 20 lipca 2020r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  7. Dnia 21 lipca 2020r. do 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Od dnia22 lipca od godz. 9.00 do 27 lipca 2020r. do godz. 15.00  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły policealnej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej.
  2. Do dnia29lipca 2020 do godz.15.00odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Do dnia16 sierpnia 2020 do godz.15.00odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez starostę okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
  4. Do dnia17 sierpnia do godz.15.00 ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  5. Od dnia 22 lipca do 18 sierpnia 2020r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
  6. Od dnia17 sierpnia od godz. 9.00 do 21 sierpnia   2020r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  7. Dnia 24 sierpnia do godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  §4

  Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

  1. a) wykształcenie średnie
  2. b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła policealna nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

  Do szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. a) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
   Kandydat, który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej może zostać przyjęty do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
  2. b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

  Wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera (art. 20t):

  1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  2) imiona rodziców kandydata;

  3) adres miejsca zamieszkania kandydata;

  4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

  5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

  6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

  §5

  Dokumenty wymagane od kandydata

  • Podanie o przyjęcie do szkoły
  • Świadectwo ukończenia szkoły na danym etapie edukacji,
  •  Zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • 2  fotografie,
  • Karta zdrowia i szczepień

  Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół publicznych.

  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających  imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu, albo nie zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała nadal wolne  miejsca, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół   w Chęcinach  przeprowadzi postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w zasadach rekrutacji.

   

   Załączniki do pobrania

  Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

  doc

  Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej

  doc

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU– Rok Szkolny 2020/2021

 • ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
  DO INTERNATU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
  w Chęcinach
  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  §1

  PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 631);
  3. Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

  §2

  Terminy i Zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna sięod 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica kandydata lub na podstawie wniosku kandydata pełnoletniego. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie szkoły.
  • wychowankowie internatu do 30 maja składająpodanie o przyjęcie do internatu na kolejny rok szkolny. W tym przypadku komisja dodatkowo bierze pod uwagę opinię zespołu wychowawczego internatu dotyczącą dotychczasowego zachowania ucznia w placówce.
  • uczniowie, które chcą zamieszkać w nowym roku szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu do 15 lipca- pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji, do 30 sierpnia – drugi termin.
  • przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
  1. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, Komisja Rekrutacyjna.
  2. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń Internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w dniu 17 lipca 2020r. oraz w dniu 28 sierpnia  2020r. ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.
  3. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki .
  4. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:
  • pobierający naukę w Powiatowym Zespole Szkół  w Chęcinach lub w innej szkole w przypadku posiadania przez Internat wolnych miejsc;
  • mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy;
  • posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim znajdującym się w szkole;
  • posiadający umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.
  1. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Chęcinach.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:
  • wychowankom, którzy są cudzoziemcami;
  • wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych;
  • dzieciom samotnych matek lub ojców;
  • dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych oraz rodzin patologicznych;
  • uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.
  1. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony: zsp-checiny.cal.pl

  §3

  Procedura odwoławcza:

  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
  3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Wniosek o przyjęcie do internatu

  doc

Skip to content