Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”

 Okres realizacji projektu – 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
Wartość projektu – 2 834 102,00 PLN,  w tym dofinansowanie: 2 629 412,00 PLN
Beneficjent: Powiat Kielecki
Partner: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Cele i założenia projektu:

–        Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych  uczniów Powiatowych Zespołów Szkół w Chęcinach

–        Doskonalenie umiejętności  nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

–        Doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Uczestnicy:

–        nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu czterech szkół/ placówek prowadzonych przez powiat kielecki – Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

–        uczniowie/ wychowankowie kształcący się w zawodach: technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

Formy wsparcia:

Wsparcie kierowane do nauczycieli w ramach Projektu obejmuje kursy doskonalące i studia podyplomowe.

Wsparcie kierowane do uczniów w ramach Projektu obejmuje:

–        przeprowadzenie zajęć dodatkowych;

–        organizację kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe;

–        organizację kursów zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne;

–        organizację miesięcznych staży realizowanych u Pracodawcy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

załącznik – zip

Skip to content