SPRZĘT INFORMATYCZNY DO ZDALNEGO NAUCZANIA

         unia

      Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obowiązkiem realizacji podstawy programowej w formie zdalnej, Powiat Kielecki zakupił 39 laptopów ze  środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Projekt – ZDALNA SZKOŁA. Realizatorem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Laptopy wraz z dwuletnim ubezpieczeniem  trafiły do 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki.                               

W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w laptopy zostało wyposażonych 6 uczniów i trzech nauczycieli, którzy mają utrudniony dostęp do technologii informatycznych.

Skip to content