WYTYCZNE DLA MATURZYSTÓW

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych.

Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o stosowanie się do wszystkich wytycznych.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych itp.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 2) wychodzi do toalety

 3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Uwaga! Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
 3. W przypadku egzaminów maturalnych zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 5. W przypadku egzaminów maturalnych zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Uczniowie klasy 3A przychodzą na egzaminy z języka polskiego PP, matematyki PP o godzinie 8.20 i wchodzą na teren szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej. (Powyższe egzamin zdają na sali gimnastycznej). Uczniowie przychodzą na egzamin z języka angielski  godzinie 8.30 wchodzą  wejściem od strony sali gimnastycznej  i kierujecie się  na pierwsze piętro do sali 106.

Uczniowie klasy 3P przychodzą na egzaminy z języka polskiego PP, matematyki PP o godzinie 8.30 i wchodzą na teren szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej. (Powyższe egzamin zdają na sali gimnastycznej)
Uczniowie przychodzą na egzamin z języka angielski  o godzinie 8.20 wchodzicie wejściem głównym i klatką schodową, która znajduję się po prawej stronie, wchodzą  na pierwsze piętro do sal 110 i 103.

Uczniowie klasy 4EMT przychodzą na egzamin z języka polskiego PP, matematyki PP o godzinie  8.20  wchodzą głównym wejściem i kierują się do sali nr 8 (świetlica).
Uczniowie przychodzą na egzamin z języka angielski  o godzinie 8.20 wchodzą wejściem  od strony sali gimnastycznej  i kierują się do sali nr 8 (świetlica).

Absolwenci z poprzednich roczników zdający egzamin maturalny  przychodzą na egzamin z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego o godz. 8.30 wchodzą głównym wejściem. Egzaminy będą odbywały się na 2 piętrze.

Na egzaminy – poziom rozszerzony uczniowie wchodzą głównym wejściem.
Zdający przychodzą na egzaminy najpóźniej  30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 ROKU EGZAMINÓW

  pdf

Skip to content