Zasady organizacji zdalnego nauczania od 4 maja 2020 r.

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
od 4 maja 2020 r.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Powiatowym Zespole Szkół   w Chęcinach  jest realizowana na odległość do 24 maja 2020 roku.
 2. Podstawową formą komunikacji wychowawców, nauczycieli z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz droga mailowa.
 3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest regularne, codzienne logowanie się na dzienniku elektronicznym wpisanie tematu lekcji i zadanie pracy domowej.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia lekcji na aplikacji Discord https://discordapp.com/download .
 5. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z uczniami o-nline na innych platformach typu ZOO, Messenger itp. po udostępnieniu linka przed zajęciami  dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły.
 6. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tematy realizowanych lekcji uwzględniają podstawę programową.
 7. Nadzór nad przebiegiem procesu zdalnego nauczania sprawuje wicedyrektor PZS w Chęcinach pani Elżbieta Skucińska.
 8. Obowiązuje dostosowany Szkolny System Oceniania  opracowany przez zespoły przedmiotowe w oparciu, o który będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce. Przy ocenianiu należy jednak uwzględnić specyfikę związaną z okresem kwarantanny, sytuację rodzinną uczniów związaną z ograniczeniami wynikającymi z dostępności do Internetu, komputerów i urządzeń multimedialnych. Ocenianie powinno być prowadzone z zachowaniem rozwagi i rozsądku. W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub urządzeń multimedialnych dopuszcza się wykonywanie zadań w wersji papierowej i przesyłanie zdjęć lub skanów prac w wersji elektronicznej. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się inne możliwości komunikacji między nauczycielem i uczniem. Od uczniów oczekujemy zaangażowania w realizację zajęć prowadzonych na odległość. Liczymy na współpracę w tym zakresie z rodzicami.
 9. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, będzie mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata będzie  można realizować zdalnie w tym roku szkolnym.
 10. Praktyki zawodowe, zajęcia w kształceniu praktycznym realizowanych u pracodawców przewidziane do realizacji w tym roku szkolnym będą zrealizowane po powrocie do szkoły
 11. Nauczyciele, realizując naukę na odległość w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia, w miarę możliwości online na w/w platformach.
 12. Nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne powinni stosować sposoby i metody pracy online na w/w platformach.
 13. Zajęcia realizowane w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MG.19 są dalej zawieszone ze względu na brak możliwości realizacji kształcenia praktycznego, będą realizowane po powrocie do szkoły.
 14. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje będzie podejmować w ramach swoich kompetencji Dyrekcja PZS w Chęcinach  oraz Rada Pedagogiczna PZS w Chęcinach.

 

Dyrektor PZS w  Chęcinach

Halina Kołodziejczyk

Skip to content