KONKURS SZKOLNY – Nasz patron

KONKURS SZKOLNY
NASZ PATRON – WŁADYSŁAW ŁOKIETEK”

Władysław Łokietek

Chęciny 2020

REGULAMIN konkursu Szkolnego „NASZ PATRON – WŁADYSŁAW ŁOKIETEK”

Art.1. Organizacja konkursu

 1. Organizatorem Konkursu są Dyrekcja i nauczyciele języka polskiego oraz historii Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
 2. Cele Konkursu:
  a) promowanie postaci Władysława Łokietka
  b) szerzenie wśród młodzieży wiedzy o patronie szkoły
  c) kształtowanie wrażliwości poszanowania języka ojczystego
  d) uwrażliwienie na kwestie poprawności językowej
  e) pobudzenie aktywności twórczej
  f) rozwijanie kreatywnego myślenia
  g) rozwijanie wrażliwości estetycznej
  h) promowanie uczniów uzdolnionych artystycznie.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

Art. 2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
 2. Uczestnikiem może być każdy chętny uczeń.
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć pracę podpisaną imieniem, nazwiskiem, klasą.
 4. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Art. 3. Wymogi techniczne prac

 1. Pracą konkursową może być:
  a) praca pisemna w dowolnej formie np. wiersz, opowiadanie, scenariusz sztuki, wypracowanie, referat
  b) autorski film, animacja, prezentacja multimedialna, mem, grafika komputerowa
  c) praca plastyczna wykonana dowolną techniką np. obraz, plakat, kolaż, mem, witraż, reklama, grafika.
 2. Każda praca konkursowa ma być wykonana w oparciu o wiedzę na temat patrona szkoły W. Łokietka
 3. Osobną kategorię konkursu stanowi test wiedzy o patronie szkoły dla uczniów klas I.
 4. Regulamin konkursu z testu wiedzy o patronie szkoły stanowi odrębny dokument.
 5. Temat prac konkursowych: „NASZ PATRON – WŁADYSŁAW ŁOKIETEK”
 6. Prace konkursowe należy złożyć w kopercie podpisanej imieniem, nazwiskiem i klasą do uczących nauczycieli języka polskiego.
 7. W przypadku prac multimedialnych – pracę należy oddać na podpisanej płycie CD.

Art. 4. Terminy

 1. Prace można zgłaszać: do 10.10.2020r.
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas ślubowania klas pierwszych – 16.10.2020r.

Art. 6. Ocena prac

 1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Prace będą oceniane pod względem:
  a) adekwatności do tematyki konkursowej
  b) wartości merytorycznej, językowej i kompozycyjnej
  c) oryginalności pomysł
  d) estetyki
  e) wybranych technik
 3. Ocena komisji jest ostateczna i nieodwołalna

Art. 7. Nagrody

 1. Wyłonieni zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.
Skip to content