OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA PZS W CHĘCINACH 2022/2023

 • Oferta dla szkoły podstawowej

  Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
  ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
  tel. 41 315 10 68
  zs2checiny@onet.pl , www.pzscheciny.edu.pl

  OFERTA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  W roku szkolnym 2022/2023 prowadzony będzie nabór do następujących typów szkół:

  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka (4-letnie)
  - klasa policyjno-prawna/ historia, język polski/
  - klasa dietetyka i rekreacja ruchowa /rozszerzenie: biologia, język angielski/
  - klasa humanistyczna / rozszerzenie: język polski, historia)
  - klasa medyczna /rozszerzenie: biologia, chemia/
  - klasa matematyczno - geograficzna/rozszerzenie: matematyka, geografia/
  - klasa matematyczno - informatyczna: /rozszerzenie: matematyka, informatyka /
  - klasa językowa: /rozszerzenie: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski/

  Technikum im. Władysława Łokietka (5-letnie) kształcące w zawodach:
  - technik logistyk /rozszerzenia: matematyka/
  - technik mechatronik /rozszerzenia: matematyka/
  - technik mechanik /rozszerzenia: matematyka/
  - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /rozszerzenia: język angielski/
  - technik informatyk /rozszerzenia: język angielski)
  - technik elektryk /rozszerzenia: fizyka/
  - technik hotelarstwa /język angielski/
  - technik analityk /rozszerzenia: chemia/
  - technik organizacji turystyki /rozszerzenia: język angielski/
  - technik usług fryzjerskich /rozszerzenia: biologia /
  - technik geolog /rozszerzenia: geografia/

  Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia) kształcąca w zawodach:
  - operator obrabiarek skrawających
  - kierowca mechanik
  - mechanik – monter maszyn i urządzeń
  - elektromechanik
  - ślusarz
  - mechanik pojazdów samochodowych
  - mechatronik
  - kucharz

  SZKOŁA OFERUJE:
  1. Naukę w placówce z certyfikatami: „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”, „
  Szkolny Klub Wolontariatu”, „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”, „Moja
  firma w mojej gminie”, „Szlachetnej Paczki”, „Szkoła Bez Przemocy”, „Szkoła
  Przyjazna uczniom”, „ Certyfikat Bezpieczeństwa”,Certyfikat „Szkoła promująca
  zdrowie”
  2. Naukę w placówce z Nominacją do nagrody „Laur Michała Anioła” w Kategorii
  Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.
  3. Atrakcyjne kierunki kształcenia.
  4. Wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego.
  5. Bezpłatne zajęcia dodatkowe ze wszystkich przedmiotów maturalnych i zawodowych,
  6. Dodatkowe zajęcia z psychologii, zajęcia taneczne, zajęcia sprawnościowe.
  7. Nieodpłatne kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji:
  prawo jazdy kategorii B, kursy fryzjerskie, usług kosmetycznych, opiekun
  medyczny.
  8. Wyjazdy na staże zagraniczne i praktyki w ramach projektów ERASMUS+ do
  krajów: Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja, Niemcy, Austria, Ukraina, Portugalia .
  9. Dualne kształcenie zawodowe. Udział w projektach „Innowacyjny model kształcenia
  uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu kieleckiego” pierwsza i druga edycja
  10. Udział w projektach: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu
  Kieleckiego” Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8.
  Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości
  kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”
  11. Udział uczniów liceum w projekcie „ Pierwsze polsko-litewskie doświadczenia
  edukacyjne chęcińskich uczniów- wyjazd na Litwę
  12. Rozwój zainteresowań: koło teatralne, taneczne, fotograficzne, muzyczne,
  krajoznawczo-turystyczne „Wędrowniczek”.
  13. Pomoc materialną (finansową) dla uczniów- potrzebujący otrzymują stypendia
  socjalne, a najlepsi-stypendia za wyniki w nauce.
  14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  15. Udział w organizowanym „Pikniku u Łokietka”.
  16. Zakwaterowanie w internacie.
  17. Wyżywienie w szkolnej stołówce (niższe ceny dla uczniów).

  Zapraszamy !!!

 • Oferta dla dorosłych

  Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
  ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
  tel. 41 315 10 68
  zs2checiny@onet.pl , www.pzscheciny.edu.pl

  OFERTA DLA DOROSŁYCH

  W roku szkolnym 2022/2023 prowadzony będzie nabór do następujących typów szkół:
  Szkoła Policealna  kształcąca w zawodach - zaoczna - BEZPŁATNA
  - technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) -1,5 roku-  NOWOŚĆ
  - opiekun medyczny -1 rok-  NOWOŚĆ
  - technik usług kosmetycznych -2 lata-NOWOŚĆ
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -BEZPŁATNE
  - 3 letnie na podbudowie gimnazjum

  Liceum Ogólnokształcące jest szkołą kształcącą w formie zaocznej (piątek, sobota ,dwa
  razy w miesiącu), Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła zaoczna – możesz
  więc pracować i zdobywać wykształcenie średnie bez radykalnych zmian w swoim trybie
  życia. Bez egzaminów wstępnych, w przyjaznych warunkach, z profesjonalną kadrą
  nauczycielską.

  W naszym liceum prowadzimy zajęcia zgodnie z podstawami programowymi MEN.
  Zdobędziesz wiedzę nie tylko z takich przedmiotów jak język polski, matematyka, fizyka,
  geografia, biologia czy historia, ale też z informatyki czy podstaw przedsiębiorczości.
  Nauczysz się również języka obcego.

  Kończąc naukę będziesz mógł przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości, a
  jeśli będziesz chciał kontynuować z nami edukacyjną przygodę i zdobyć konkretne
  umiejętności, czekają  na Ciebie technika w szkole policealnej.

  Do naszego Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą zapisać się wszyscy, którzy
  ukończyli 18 lat i chcą dalej się rozwijać, zdobywać wiedzę. Jeśli jesteś absolwentem
  gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub ośmioletniej szkoły podstawowej i
  skończyłeś 18 lat, możesz zacząć naukę w naszym liceum – bez egzaminów wstępnych!

  TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)
  Czas trwania: 1,5 roku System nauki: co dwa tygodnie, popołudniami w piątki oraz w
  soboty( lub do ustalenia ze słuchaczami).

  NAUKA BEZPŁATNA

  Na tym kierunku nauczysz się:
  - oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
  - prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów
  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i
  zbiorowej,
  - ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i
  urządzeń technicznych oddawanych do użytku
  - oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne,
  fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich
  ograniczania i eliminowania
  - ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz
  formułowania wniosków profilaktycznych.
  Podczas zajęć poruszane są takie kwestie jak m.in.:
  - ergonomia w procesie pracy,
  - podstawy prawa pracy,
  - podstawy przedsiębiorczości,
  - techniczne bezpieczeństwo pracy,
  - ocena ryzyka zawodowego.
  Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
  - podstawy prawa pracy
  - techniczne bezpieczeństwo pracy
  - ocena ryzyka zawodowego
  - język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
  - ergonomia w procesie pracy
  - zagrożenia w środowisku pracy
  - ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  - zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

  OPIEKUN MEDYCZNY
  Czas trwania: 1 rok System nauki: 3 dni w tygodniu ( do ustalenia ze słuchaczami).

  NAUKA BEZPŁATNA

  Na tym kierunku nauczysz się:

  - pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby
  życiowe
  - rozpoznać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w
  różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
  - pomagać swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne
  - asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas
  wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
  - konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas
  wykonywania zabiegów
  - podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas
  świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
  Ponadto nauczysz się:
  - udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  - organizować stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi
  Zyskasz dodatkowe korzyści:
  - odbędziesz ciekawe praktyki
  - zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
  Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:
  - szpitalach
  - zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  - hospicjum
  - domu pomocy społecznej
  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
  Czas trwania: 2 lata System nauki: 3 dni w tygodniu( do ustalenia ze słuchaczami).

  NAUKA BEZPŁATNA

  Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające
  twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp, ciała. Przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z
  postawioną diagnozą, dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i
  techniki wykonywania określonych zabiegów, dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do
  wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określa działanie czynników
  fizykalnych na organizm człowieka. Na ten kierunek zapraszamy wszystkie osoby
  zainteresowane sztuką kosmetyki. Nasza Szkoła dysponuje pracownią, wyposażoną w
  najnowszy sprzęt do pielęgnacji twarzy i ciała. Na kierunku technik usług kosmetycznych
  poznasz wiele tajników sztuki kosmetycznej. Nasza Szkoła kładzie nacisk zarówno na
  wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
  U nas nauczysz się:
  - pielęgnacji i upiększania oczu, twarzy, szyi

  - pielęgnacji różnych rodzajów cery
  - pielęgnacji całego ciała
  - wykonywania manicure i pedicure
  - pielęgnacji skóry głowy i włosów
  - technik usuwania nadmiernego owłosienia
  - wykonywania profesjonalnego makijażu.
  Technik usług kosmetycznych może podjąć pracę w :
  - gabinetach kosmetycznych
  - salonach SPA
  - gabinetach pięknych dłoni i stóp
  gabinetach odnowy biologicznej
  Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:
  - anatomia i fizjologia
  - język angielski zawodowy
  - technologia informacyjna
  - higiena
  - podstawy psychologii
  - dermatologia
  - fizykoterapia
  - podstawy żywienia
  - działalność gospodarcza
  - chemia kosmetyczna
  - kosmetologia
  - wizaż
  - pracownia kosmetyki
  - pracownia wizażu
  - pracownia chemii kosmetycznej.

    Zapraszamy!!!

 • Oferta dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

  Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
  ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
  tel. 41 315 10 68
  zs2checiny@onet.pl , www.pzscheciny.edu.pl

  OFERTA DLA ABSOLWENTÓW
  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

  W roku szkolnym 2022/2023 prowadzony będzie nabór dla wszystkich
  kandydatów do Branżowej Szkoły II Stopnia na podbudowie Branżowej
  Szkoły I Stopnia zawodów:
  - kierowca mechanik
  - kucharz

  Podstawa rekrutacji w niżej wymienionych zawodach będzie:
  - Technik transportu drogowego nowość!!!
  - Świadectwo ukończenia BSI/ZSZ
  - zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BSI/ZSZ, którego zakres
  odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
  nauczanym w BSI :TDR.1. Eksploatacja środków transportu
  drogowego

  - Technik żywienia i usług gastronomicznych nowość!!!

  - Świadectwo ukończenia BSI/ZSZ
  - zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BSI/ZSZ, którego zakres
  odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
  w BSI : HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

Skip to content