Projekt- Erasmus+

PROJEKT ,,UCZNIOWIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH NA DRODZE DO SUKCESU W KARIERZE ZAWODOWEJ”

Logo Erasmus i flaga UE

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach rozpoczął realizację nowego projektu o numerze
umowy 2021–1–PL01–KA121–VET–000011790PL01
Projekt ten finansowany jest ze środków Programu Erasmus + (sektor Kształcenie i szkolenie
zawodowe).
Staże zagraniczne to projekt adresowany do uczniów klas II i III kształcących się w
zawodzie: technik informatyk, technik mechatronik, oraz technik energii odnawialnej.
Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie z odpowiednią  znajomością  języka
angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce

Projekt zakłada przeprowadzenie 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla jednej grupy 34-
osobowej wraz z opiekunami. Na miejsce praktyk wybrano Grecję. Wszyscy uczestnicy
praktyk będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim
zawodzie. Praktyki te będą znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy
porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. Pozwolą uczniom na doskonalenie
umiejętności interpersonalnych i językowych, radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego
zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym startem w
dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy podniesienia
poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na różnice
mentalne i kulturowe obu krajów.

Cele projektu to:
Podniesienie kwalifikacji uczestników;
Rozwijanie ich kompetencji i umiejętności zawodowych;
Zwiększenie ich szans na regionalnym i europejskim rynku pracy;
Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii
specjalistycznej i mowy potocznej;
Przełamywanie barier kulturowych;
Podniesienie jakości usług świadczonych w zakładach pracy;
Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zawodowego;
Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z różnymi problemami;
Nauka efektywnego zarządzania czasem i otrzymaną gotówką.

Regulamin-rekrutacji Grecja 2022

Karta zgłoszeniowa Grecja 2022

Skip to content