Projekt- Erasmus+

,,Staże zagraniczne – Erasmus+”

Logo Erasmus i flaga UE

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach rozpoczął realizację kolejnej edycji nowego projektu o nazwie „Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” nr 2023-1-PL01-KA-121-VET-00001395564. Projekt ten finansowany jest ze środków Programu Erasmus + (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe). Projekt adresowany do uczniów klas III kształcących się w zawodzie: technik informatyk, technik energii odnawialnej, technik mechanik, technik elektryk i technik mechatronik. Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce.

Projekt zakłada przeprowadzenie 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla jednej grupy 24-osobowej wraz z opiekunami. Na miejsce praktyk wybrano Grecję. Wszyscy uczestnicy praktyk będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te będą znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. Pozwolą uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym startem w dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy podniesienia poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne i kulturowe obu krajów.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.06.2024

Zakończenie projektu: 31.08.2024

Cele projektu to:

  • Podniesienie kwalifikacji uczestników;

  • Rozwijanie ich kompetencji i umiejętności zawodowych;

  • Zwiększenie ich szans na regionalnym i europejskim rynku pracy;

  • Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii specjalistycznej i mowy potocznej;

  • Przełamywanie barier kulturowych;

  • Podniesienie jakości usług świadczonych w zakładach pracy;

  • Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zawodowego;

  • Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z różnymi problemami;

  • Nauka efektywnego zarządzania czasem.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji

 

Skip to content