PROJEKTY

p1

Projekty, to atrakcyjna metoda nauki. Dają one wiele możliwości uczniom i nauczycielom, uatrakcyjniają lekcje, sprawiają, że nauka, nie jest monotonna i nudna. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach rozpoczęli pracę w kilku projektach unijnych. Poniżej przedstawiamy każdy z projektów, które obecnie są realizowane w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach. Efekty pracy uczniów w ramach przedsięwzięć edukacyjnych można śledzić w zakładce „Projekty”.


POWIAT KIELECKI realizował projekt pn. „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” Osi Priorytetowej 13 „CARE” – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie całego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu objęto wsparciem 39 uczniów/uchodźców z dwóch szkół powiatu kieleckiego tj. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Ze środków projektowych zakupiono i przekazano zestawy komputerów stacjonarnych wraz z monitorem i oprogramowaniem (Windows oraz Office) w ilości 32 kompletów, 2 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka), 8 monitorów interaktywnych 65 calowych, 6 sztuk komputerów przenośnych. Komputery i urządzenia wielofunkcyjne będą wykorzystywanie podczas zajęć informatyki oraz na przedmiotach zawodowych informatycznych, a także udostępniane w razie konieczności uczniom/uchodźcom po zajęciach lekcyjnych. Tablice multimedialne, będą wykorzystane w wybranych salach lekcyjnych. Wartość dofinansowania wyniosła: 158 517,11 PLN.


PROJEKT ,,UCZNIOWIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH NA DRODZE DO SUKCESU W KARIERZE ZAWODOWEJ”

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach rozpoczął realizację nowego projektu o numerze
umowy 2021–1–PL01–KA121–VET–000011790PL01
Projekt ten finansowany jest ze środków Programu Erasmus + (sektor Kształcenie i szkolenie
zawodowe).
Staże zagraniczne to projekt adresowany do uczniów klas II i III kształcących się w
zawodzie: technik informatyk, technik mechatronik, oraz technik energii odnawialnej.
Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie z odpowiednią  znajomością  języka
angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce

Projekt zakłada przeprowadzenie 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla jednej grupy 34-
osobowej wraz z opiekunami. Na miejsce praktyk wybrano Grecję. Wszyscy uczestnicy
praktyk będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim
zawodzie. Praktyki te będą znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy
porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. Pozwolą uczniom na doskonalenie
umiejętności interpersonalnych i językowych, radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego
zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym startem w
dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy podniesienia
poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na różnice
mentalne i kulturowe obu krajów.

Cele projektu to:
Podniesienie kwalifikacji uczestników;
Rozwijanie ich kompetencji i umiejętności zawodowych;
Zwiększenie ich szans na regionalnym i europejskim rynku pracy;
Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii
specjalistycznej i mowy potocznej;
Przełamywanie barier kulturowych;
Podniesienie jakości usług świadczonych w zakładach pracy;
Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zawodowego;
Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z różnymi problemami;
Nauka efektywnego zarządzania czasem i otrzymaną gotówką.

Regulamin-rekrutacji Grecja 2022

Karta zgłoszeniowa Grecja 2022

inowacja

Projekt „Innowacyjny model kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu kieleckiego” – skierowany do uczniów technikum. Wsparciem zostanie objęta  klasa II technikum mechanicznego  w której uczy się 11 uczniów Głównym celem będzie podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeniesienie 40 procent godzin kształcenia praktycznego do przedsiębiorstw i dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców i ich profilu działalności. Uczniowie odbywają praktyki u pracodawcy w  PRZEDSIĘBIORSTWIE Produkcyjno -Usługowo-Handlowym „TAWOL” Sp. J.M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza w Chęcinach . Uczestnicy zajęć będą pobierać stypendium za realizację zajęć kształcenia praktycznego u Przedsiębiorcy w wysokości 14 zł brutto za jedna godzinę. Zajęcia będą odbywać się dwa dni w tygodniu po 5 godzin przez okres jednego roku. Uczniowie otrzymają także odzież roboczą, ubezpieczenie oraz okresowe szkolenie BHP. Wezmą udział w różnych kursach

 W ramach projektu ciekawym kursem jest Kurs prawa jady kategorii B.

inowacja2

Projekt „ Innowacyjny model kształcenia – droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Wsparciem zostanie objęta  klasa III mtm w której uczy się 13 uczniów w zawodzie technik mechatronik i 11 uczniów w zawodzie technik mechanik. Głównym celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeniesienie 40 procent godzin kształcenia praktycznego do przedsiębiorstw i dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców i ich profilu działalności.

Uczniowie są  oddelegowanie do zakładu pracy na 1 dzień w tygodniu (7 godzin) przez 2 lata trwania nauki.

Grupa 1 w zawodzie technik mechanik będzie realizowała zajęcia praktyczne w firmie Tawol” , PUH M.Bajek, C.Bajek, D.Piegza ( z podziałem na 2 zespoły 5 i 6 osobowe), a grupa 2 w zawodzie technik mechatronik w firmie „Defro” sp. z o.o.,  ( z podziałem na 2 zespoły 6 osobowe).

Dodatkowo pracodawcy skierują uczniów na kursy specjalistyczne:

 1. Propozycja Firmy Defro – Programowanie Obrabiarek CNC
 2. Propozycja Firmy Tawol – Badanie magnetyczno – proszkowe TUV

Uczniowie w ramach projektu będą mogli zdobyć prawo jazdy kategorii B.

bezpieczen

Powiatowy Zespól Szkół w Chęcinach przystąpił do projektu pt. „Akademia bezpieczeństwa III– edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet  w województwie świętokrzyskim”. Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka, który służy przeciwdziałaniu przestępczości i aspołecznych zachowań.

W ramach tej akcji w dniach 14 i 15 listopada zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, podczas których uczniowie przeszli praktyczne szkolenie z zakresu samoobrony oraz zachowania w sytuacji kryzysowej, jaką może być np. wtargnięcie napastnika do szkoły. Uczniowie wysłuchali również prelekcji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Z zakresu bezpieczeństwa przeszkolenie zostali również nauczyciele. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Za przekazanie wartościowej wiedzy i znakomitych umiejętności dziękujemy: p. Andrzejowi Marczakowi – głównemu ekspertowi ds. bezpieczeństwa European Security Center oraz w-ce prezesowi stowarzyszenia Passa; p. Katarzynie Poborcy – prawnikowi oraz pedagogowi.

ksztalcenie

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

 Okres realizacji projektu – 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.
Wartość projektu – 2 834 102,00 PLN,  w tym dofinansowanie: 2 629 412,00 PLN
Beneficjent: Powiat Kielecki
Partner: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Celem i założeniem projektu jest  poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych  uczniów Powiatowych Zespołów Szkół w Chęcinach,  doskonalenie umiejętności  nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Uczestnikami są  nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu czterech szkół/ placówek prowadzonych przez powiat kielecki – Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz  uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

Wsparcie w ramach projektu kierowane do nauczycieli w ramach Projektu obejmuje kursy doskonalące i studia podyplomowe.

Wsparcie kierowane do uczniów w ramach Projektu obejmuje:

 1. przeprowadzenie zajęć dodatkowych; (przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, język angielski)
 2. organizację kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe;
 • Obsługa programu Auto Cad
 • Tworzenie grafiki 3D
 • Photoshop
 • Projektowanie stron WWW
 • Prawo jazdy kat. B
 1. organizację kursów zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne;
 • Sztuka uczenia się
 1. organizację miesięcznych staży realizowanych u Pracodawcy.

starz

Projekt realizowany jest w ramach projektu ‘’Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego’’ realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +  sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów . Wartość przyznanego dofinansowania wynosi  44103.00 EUR.

Nowe doświadczenia zawodowe, wiele umiejętności potrzebnych na dzisiejszym rynku pracy oraz niezbędną wiedzę zdobyli  uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół z Chęcin podczas praktyk w Grecji na które wyjechali w dniu 27.10.2019 na okres dwóch tygodni DO 10.11.2019r. Poszerzą swoje horyzonty społeczno-kulturowe, a wszystko będzie odbywało się w jednym z najpiękniejszych regionów kraju na Riwierze Olimpijskiej.

Przez dwa tygodnie młodzież będzie zdobywała zawodowe kompetencje pod okiem profesjonalistów w firmach zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Tym samym uczniowie mieli okazję do poznania nowych technologii, urządzeń co znacząco pogłębi ich zawodowe umiejętności. To była także świetna okazja do poszerzania słownictwa zawodowego, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Zdobywając nowe kwalifikacje zagwarantują sobie większe szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Praktyki w nowoczesnych greckich firmach umożliwią uczniom zapoznanie się z technologiami niedostępnymi jeszcze w Polsce. Jednocześnie te młode osoby nauczą się pracy zespołowej , nabiorą pewności siebie i staną się bardziej przedsiębiorcze.

Wszystkie doświadczenia zawodowe znacząco wpłyną na mobilność na rynku pracy oraz spowodują, że  młodzież szkolna z Chęcin stanie się atrakcyjna dla pracodawców.

Umiejętności  organizacyjne, analityczne dobra znajomość języka angielskiego czy kreatywność to atuty, dzięki którym uczniowie PZS nie powinni mieć problemów ze znalezieniem dobrej pracy. Ich zawodowe kompetencje będą potwierdzały europejskie certyfikaty Europass Mobility, które umożliwiają podjęcie zatrudnienia również poza granicami kraju.

Młodzież podczas wyjazdu zdobyła jednak znacznie więcej wartości . Przebywając w regionie Riwiery Olimpijskiej miała okazję poznać jej niezwykłe zabytki jak chociażby Meteory , wyspy Skiatos i Trikeri, Wąwóz Enipeaz, boskie źródło Zeusa, antyczne miasteczko Stary Pantaleimon , kompleksy zamkowe.

To wpłynie pozytywnie na świadomość otaczającego świata przez uczniów, na ich kreatywność, ciekawość, komunikatywność, otwartość a przede wszystkim na umiejętność podejmowania inicjatyw. Przebywanie w wielokulturowym środowisku otworzy młodym, ciekawym świata osobom , drogę do podejmowania kolejnych prób poszerzania horyzontów.

aisek

      Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z największą na świecie, niezależną  organizacją studencką AIESEC, działającą na poziomie lokalnym i międzynarodowym, zrzeszającą młodych ludzi ze 122 krajów.

      Cyklicznie gościmy wolontariuszy z różnych krajów, którzy prowadzą zajęcia z naszymi uczniami. Do tej pory mieliśmy niebywałą przyjemność gościć studentów z Ukrainy, Japonii, Chin, Indonezji, Kirgistanu i Indii. Językiem roboczym jest zawsze język angielski. W ramach tych spotkań odbywają się warsztaty kulturowe, podczas których nasi wychowankowie zapoznają się     z historią i kulturą poszczególnych krajów, ich tradycjami i zwyczajami. Rozmawiają na temat tradycyjnej kuchni i systemu szkolnictwa; uczą się podstawowych zwrotów w różnych językach,    a nade wszystko mają okazję przekonać się, że świat jest „globalną wioską” i jedyne, co nas dzieli to często tylko położenie geograficzne. Nasi uczniowie za każdym razem przekonują się jak wiele ich łączy z rówieśnikami z innych krajów: wspólne hobby, sport, ulubiona muzyka, moda, formy spędzania wolnego czasu. Kolejną wartością tych spotkań jest wykorzystanie języka angielskiego jako środka komunikacji w realnych sytuacjach.

      Cieszymy się, że w bieżącym roku szkolnym po raz kolejny będziemy gościć wolontariuszy z AIESEC. Pozostaną z nami od 9 do 11 stycznia.  Czekamy na nich z niecierpliwością.

p2

      Nauczyciele również się uczą – nasza szkoła objęta została projektem „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli”, w ramach którego nauczyciele biorą udział w Programie „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

      Sześciu pedagogów już wróciło ze szkolenia, które odbyło się we włoskim mieście Rimini, zaś kolejna grupa – pięciu nauczycieli – na początku 2017 roku wyjeżdża na kurs doskonalący do Wielkiej Brytanii. W gronie nauczycieli objętym szkoleniem znaleźli się nauczyciele przedmiotów językowych, informatycznych oraz tzw. „ścisłych”: Izabela Banasik, Edyta Baran, Andrzej Bożek, Renata Bitner-Nożyńska, Iwona Kosztołowicz, Mariola Kur, Anita Michalska, Anna Pakuła, Małgorzata Sulej, Katarzyna Turek oraz Magdalena Wodecka.

      Innowacyjne metody nauczania oraz nowoczesne technologie – podnoszenie wiedzy w tym zakresie oraz umiejętność jej zastosowania to główny cel projektu. By ten cel osiągnąć nauczyciele zapoznają się zarówno z teorią jak i praktyką – biorą udział w szkoleniach obejmujących zajęcia wykładowo-warsztatowe oraz odwiedzają zagraniczne szkoły. Wyjazdy dają również szansę na porównanie systemów edukacyjnych, podstaw programowych, zasad oceniania oraz nawiązanie współpracy z zagraniczną kadrą pedagogiczną oraz wymianę doświadczeń. Ponadto nauczyciele zapoznają się z odwiedzanym krajem – jego zabytkami, kuchnią i kulturą.

      Nauczyciele zapewniają, że chcą łączyć tradycję z nowoczesnością, więc zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują na swoich zajęciach. Nasza szkoła wprowadza uczniów do wirtualnych muzeów i bibliotek, zachęca do korzystania z e-podręczników, obok zaprzyjaźnionych kredy i tablicy lekcje ubogacają prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia na tablicach interaktywnych. Oswajamy nowoczesność, by jeszcze lepiej uczyć i wychowywać.

p3

      Program ten został zatwierdzony przez Radę Ministrów w październiku 2015 roku, a na priorytet 3 (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych) przewidziano w latach 2016-2020 ponad 150 mln złotych.

      Zespół Szkół Nr 2 jako szkoła ponadgimnazjalna może aplikować do priorytetu 3 NPRCz. Oznacza to, że możemy zakupić książki, będące w aktualnej ofercie księgarskiej, z wyłączeniem podręczników. Nasza szkoła, licząca ponad 170 uczniów ma szansę zakupienia nowości na kwotę piętnastu tysięcy złotych (15000,- zł). Aplikować można raz w ciągu wymienionych czterech lat (2016-2020).

      Wniosek o wsparcie finansowe w ramach priorytetu 3. NPRCz został złożony za pośrednictwem organu prowadzącego do wojewody świętokrzyskiego, który ostatecznie wnioski rozpatruje i przyznaje dotacje na zakup nowości książkowych.

Planujemy także, za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego przeprowadzenie ankiety wśród naszych uczniów z zapytaniem: „Jakie książki chciałbyś znaleźć na półce w bibliotece szkolnej i przeczytać je”. Termin przeprowadzenia ankiety: styczeń 2017 roku.

Weź Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i… czytaj

p4

      Od roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Łokietka w Chęcinach realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER – „Specjalista na europejskim rynku pracy”

      W projekcie udział weźmie 32 uczniów Technikum Nr 1 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach. Są to uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik i technik mechanik.

      Na przełomie maja i czerwca 2016r. pierwsza grupa uczniów: Piotr Żurek, Łukasz Jakubowski, Patryk Gabryś, Sylwester Pękalski, Kamil Cygan, Adam Kuchta, Daniel Domagała i Michał Myśliński wraz z nauczycielami Panem Zbigniewem Kowalickim oraz Panem Markiem Krzywickim realizowała przez 4 tygodnie praktyki zagraniczne w Stafford w Anglii.

      W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik i technik mechanik podnosili swoje kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę i umiejętności praktyczne poprzez poznanie warsztatów samochodowych w kraju odbywania stażu. Doskonalili umiejętności związane z obsługą pojazdów zgodnie z europejskimi standardami, oraz poznawali procedury i technik pracy na różnych stanowiskach i maszynach w obiektach przemysłowych. Zakres i forma staży zagranicznych odpowiadała zainteresowaniom i preferencjom uczniów, również w kontekście późniejszej pracy zawodowej. Celem praktyki była również obserwacja dotycząca zasad funkcjonowania i organizacji pracy w Wielkiej Brytanii.

      W czasie pobytu uczestnicy mieli niezwykłą możliwość zapoznania się z kulturą angielską i przekonania się, jak żyje się i pracuje w innym kraju. Po codziennych praktykach zawodowych w lokalnych warsztatach samochodowych zwiedzali miasto i okolice a w weekendy brali udział w wycieczkach min. do Londynu, Liverpoolu, Coventry.

      W terminie 14.11-09.12.2016r. kolejna grupa 8 uczestników: Damian Porzucek, Konrad Zych, Karol Mynart, Grzegorz Gancarski, Karol Krzyżyk, Bartłomiej Pierzak, Wojciech Pękalski i Emil Bartkiewicz  realizuje praktyki zawodowe w Stafford.

      Projekt realizowany będzie do grudnia 2017 r. i w tym czasie wyjadą jeszcze dwie grupy uczestników.

 

Skip to content