REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI– Rok Szkolny 2022/2023

 • ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Regulamin

   Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2022/2023

  Na podstawie :
  1. Zarządzenie nr 28/2021/2022 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z
  dnia 1 marca 2022 roku
  2. Art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U.
  z 2020 poz. 910 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
  3. Zarządzenie nr 4/2022 r. oraz 5/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w
  Kielcach z dnia 26 stycznia 2022 r.
  4. § 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
  W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem I zwalczaniem covid-19 (dz. u. poz. 493 z późn. zm.)
  5. 11baa ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas
  I ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy z dna
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych,
  publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest
  przeprowadzona w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw
  oświaty i wychowania.

  zarządza się co następuje:
  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach powołuje Szkolną Komisję
  Rekrutacyjną w składzie:
  1) mgr Wioletta Kierczyńska – przewodnicząca
  2) mgr Małgorzata Grzechniak- z-ca przewodniczącego
  3) mgr Waldemar Trepka – członek
  4) mgr Monika Sobura- Święs – członek

  5) mgr Anita Michalska– członek
  6) mgr Tomasz Głogowski– członek
  7) mgr Adam Syska– członek
  8) mgr Katarzyna Sarnat– członek
  9) mgr Iwona Bielicz
  10) mgr Zbigniew Kowalicki
  11) mgr Jowita Walas członek
  12) mgr Anita Świtek- Kowalicka- członek
  Pracę Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej nadzoruje pani Elżbieta Skucińska- wicedyrektor
  szkoły.

  Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  w roku szkolnym 202/2023 została załączona w oddzielnych plikach.

  tu zasady rekrutacji

  Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  w roku szkolnym 2022/2023 została załączona w oddzielnych plikach.
  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
  DO 4-letniego  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  na podbudowie szkoły podstawowej
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  DO TRZYLETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
  im. Władysława Łokietka
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  doc

  WNIOSKI DO SZKOŁY

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2022/2023

  doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Technikum im.Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2022/2023

  Załącznik nr 1

  doc

  Załącznik nr 2doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2022/2023

  doc

   

 • ZASADY REKRUTACJI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, SZKOŁY POLICEALNEJ

  ZASADY REKRUTACJI

  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH

  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  DO:

  a) Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
  b) Szkoły Policealnej

  PODSTAWY PRAWNE

  Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz
  terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Powiatowego
  Zespołu Szkół w Chęcinach na podstawie:

  a) art. 154 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U
  z 2019 poz. 1148 ze zm. – rozdział 6) § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra
  Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia
  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
  publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)
  b) zarządzenia Nr 4/2022 i Nr 5/2022Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
  w Kielcach z dnia 26.01.2022r. w sprawie określenia terminów
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
  uzupełniającego na rok 2022/2023do klas I publicznych szkół
  ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym
  integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego,
  z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego,
  sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej
  branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla
  kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego
  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

  2

  Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
  na rok szkolny 2022/2023:

  1. Od dnia16 maja 2022r.od godz. 9.00 do 1lipca2022r. do godz. 15.00
  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych
  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Do dnia19 lipca 2022r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie
  kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
  3. Dnia20 lipca 2022r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Do dnia 26lipca 2022r. do godz. 15.00 potwierdzenieprzez kandydatawoli
  przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do
  szkoły.
  5. Dnia27 lipca 2022r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy
  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Wniosek do dyrekcji szkoły o uzasadnienie nieprzyjęcia 3 dni.
  2. Dyrektor szkoły na rozpatrzenie wniosku ma 3 dni.
  3. Postępowanie uzupełniające od dnia 2 sierpnia 2022r. do 26 sierpnia 2022r.

  Terminarz rekrutacji do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2022/2023:

  1. Od dnia16 maja 2022r. od godz. 9.00 do 1lipca 2022r. do godz. 15.00
  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły policealnej wraz ze
  świadectwem ukończenia szkoły średniej.
  2. Do dnia19 lipca 2022r. do godz. 15.00odbywa się postępowanie
  kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do
  szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w tym ustalonych przez starostę okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
  3. Dnia20 lipca 2022r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.

  3
  4. Od dnia 17maja 2022r. do 26 lipca 2022r. wydanie przez szkołę skierowania
  na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku
  złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
  5. Do dnia 26 lipca 2022r. do godz. 15.00 potwierdzenieprzez kandydatawoli
  przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego
  posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostały złożone wraz
  z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenie lekarskie
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  6. Dnia23 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości
  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Wniosek do dyrekcji szkoły o uzasadnienie nieprzyjęcia 3 dni.
  2. Dyrektor szkoły na rozpatrzenie wniosku ma 3 dni.
  3. Postępowanie uzupełniające od dnia 2 sierpnia 2022r. do 26 sierpnia 2022r.

  Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
  a) wykształcenie średnie
  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
  nauki zawodu
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania
  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła policealna nadal dysponuje
  wolnymi miejscami na II etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę
  kolejność zgłoszeń.
  Do szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów,
  którzy:
  a) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
  Kandydat, który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej może
  zostać przyjęty do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania
  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
  miejscami na II etapie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
  Wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera (art. 20t):

  4
  1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku
  numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2) imiona rodziców kandydata;
  3) adres miejsca zamieszkania kandydata;
  4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
  5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form
  wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
  preferowanych;
  6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie
  wybranego oddziału w danej szkole.

  Do wniosku dołącza się:
  - Podanie o przyjęcie do szkoły
  - Świadectwo ukończenia szkoły na danym etapie edukacji,
  - Zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
  podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  - 2 fotografie,
  - Kartę zdrowia i szczepień
  Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych
  szkół publicznych. Może być złożony w formie elektronicznej:
  https://forms.office.com/r/MwZr8aD0j0
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
  Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających
  imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu, albo nie
  zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała nadal wolne
  miejsca, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach przeprowadzi postępowanie
  uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w zasadach rekrutacji.

   Załączniki do pobrania

  Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

  doc

  Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej

  doc

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU– Rok Szkolny 2022/2023

 • ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
  DO INTERNATU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ

  W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  §1

  Podstawy prawne regulaminu:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
  /Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami/.
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
  publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
  4. Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  5. Regulamin Internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19.

  §2

  Terminy i zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 maja 2022 r. i trwa do 30
  sierpnia 2022 r.
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica kandydata lub
  na podstawie wniosku kandydata pełnoletniego. Wniosek o przyjęcie do internatu wraz
  z kompletem dokumentów składa się w sekretariacie szkoły.
  a) wychowankowie mieszkający aktualnie w internacie w okresie od 1 maja do 30 maja
  składają podanie o przyjęcie do internatu na kolejny rok szkolny. W tym przypadku
  komisja dodatkowo bierze pod uwagę opinię zespołu wychowawczego internatu
  dotyczącą dotychczasowego zachowania ucznia w placówce.
  b) uczniowie, którzy po raz pierwszy chcą zamieszkać w internacie w nowym roku
  szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu od 16 maja 2022r do 1 lipca

  2
  2022r. – pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym
  terminie rekrutacji, do 5 sierpnia 2022r – drugi termin uzupełniający.
  c) przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych
  miejsc, o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Powiatowego
  Zespołu Szkół w Chęcinach.
  3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, Komisja
  Rekrutacyjna.
  4. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych
  i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zespołu Szkół
  w Chęcinach w dniu 27 lipca 2022 r. oraz w dniu 26 sierpnia 2022 r. ogłoszenie
  wyników rekrutacji uzupełniającej.
  5. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół których organem
  prowadzącym jest Powiat Kielecki .
  6. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:
  a) pobierający naukę w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach lub w innej szkole
  w przypadku posiadania przez Internat wolnych miejsc;
  b) mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub
  niemożliwy;
  c) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie, potwierdzony
  odpowiednim zaświadczeniem lekarskim znajdującym się w szkole;
  d) posiadający umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym
  Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.
  7. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały
  w Chęcinach.
  8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:
  a) wychowankom, którzy są cudzoziemcami;
  b) wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych;
  c) dzieciom samotnych matek lub ojców;
  d) dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych
  warunkach materialnych oraz rodzin patologicznych;
  e) uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają
  ustalonym kryteriom.
  9. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony:
  https://pzscheciny.edu.pl/dokumenty/

  3

  § 3

  Procedura odwoławcza:

  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do Komisji
  Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  kandydata do internatu.
  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
  3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może
  wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Wniosek o przyjęcie do internatu

  doc

Skip to content