REKRUTACJA

Zapisy online

ZASADY REKRUTACJI– Rok Szkolny 2023/2024

 • ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Regulamin

   Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2023/2024

  Na podstawie :
  1. Zarządzenie nr 28/2021/2022 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z
  dnia 1 marca 2022 roku
  2. Art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U.
  z 2020 poz. 910 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
  3. Zarządzenie nr 4/2022 r. oraz 5/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w
  Kielcach z dnia 26 stycznia 2022 r.
  4. § 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
  W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem I zwalczaniem covid-19 (dz. u. poz. 493 z późn. zm.)
  5. 11baa ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas
  I ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy z dna
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych,
  publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest
  przeprowadzona w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw
  oświaty i wychowania.

  zarządza się co następuje:
  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach powołuje Szkolną Komisję
  Rekrutacyjną w składzie:
  1) mgr Wioletta Kierczyńska – przewodnicząca
  2) mgr Małgorzata Grzechniak- z-ca przewodniczącego
  3) mgr Waldemar Trepka – członek
  4) mgr Monika Sobura- Święs – członek

  5) mgr Anita Michalska– członek
  6) mgr Tomasz Głogowski– członek
  7) mgr Adam Syska– członek
  8) mgr Katarzyna Sarnat– członek
  9) mgr Iwona Bielicz
  10) mgr Zbigniew Kowalicki
  11) mgr Jowita Walas członek
  12) mgr Anita Świtek- Kowalicka- członek
  Pracę Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej nadzoruje pani Elżbieta Skucińska- wicedyrektor
  szkoły.

  Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  w roku szkolnym 2023/2024 została załączona w oddzielnych plikach.

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
  DO 4-letniego  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  na podbudowie szkoły podstawowej
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  DO TRZYLETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
  im. Władysława Łokietka
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  doc

  WNIOSKI DO SZKOŁY : ELEKTRONICZNY WNIOSEK REKRUTACYJNY DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

   

 • ZASADY REKRUTACJI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, SZKOŁY POLICEALNEJ

  ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH DO:

  a) Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

  b) Szkoły Policealnej

  PODSTAWY PRAWNE

  Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach na podstawie:

  a. art. 154 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 poz. 1148 ze zm. – rozdział 6) § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)

  b. zarządzenia Nr 4/2023 i Nr 5/2023 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 26.01.2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

  Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024:

  1. Od dnia 15 maja 2023r. od godz. 9.00 do 30 czerwca 2023r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 2. Do dnia 12 lipca 2023r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.

  3. Dnia 20 lipca 2023r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  4. Do dnia 27 lipca 2023r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

  5. Dnia 28 lipca 2023r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

  Wniosek do dyrekcji szkoły o uzasadnienie nieprzyjęcia 3 dni.

  Dyrektor szkoły na rozpatrzenie wniosku ma 3 dni.

  1. Od dnia 31 lipca 2023r. od godz. 9.00 do 04 sierpna 2023r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  2. Do dnia 10 sierpnia 2023r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.

  3. Dnia 21 sierpnia 2023r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

  niezakwalifikowanych.

  4. Do dnia 24 sierpnia 2023r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

  Dnia 25 sierpnia 2023r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz rekrutacji do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2023/2024:

  1. Od dnia 15 maja 2023r. od godz. 9.00 do 12 lipca 2023r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły policealnej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej.

  2. Do dnia 19 lipca 2023r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez starostę okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  3. Dnia 20 lipca 2023r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  4. Od dnia 17 maja 2023r. do 26 lipca 2023r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

  5. Do dnia 27 lipca 2023r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  6. Dnia 28 lipca 2023r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:

  1. Wniosek do dyrekcji szkoły o uzasadnienie nieprzyjęcia 3 dni.

  2. Dyrektor szkoły na rozpatrzenie wniosku ma 3 dni.

  3. Postępowanie uzupełniające od dnia 31 lipca 2023r.

  4. Od dnia 31 lipca 2023r. od godz. 9.00 do 03 sierpnia 2023r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły policealnej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej.

  5. Do dnia 10 sierpnia 2023r. do godz. 15.00 odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez starostę okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  6. Dnia 11 sierpnia 2023r. ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  7. Do dnia 23 sierpnia 2023r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  8. Dnia 24 sierpnia 2023r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
  a) wykształcenie średnie

  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła policealna nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

  Do szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:

  a) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
  Kandydat, który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej może zostać przyjęty do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

  Wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera (art. 20t):

  1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  2) imiona rodziców kandydata;

  3) adres miejsca zamieszkania kandydata;

  4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

  5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

  6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

  Do wniosku dołącza się:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły

  • Świadectwo ukończenia szkoły na danym etapie edukacji,

  • Zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

  • 2 fotografie,

  • Kartę zdrowia i szczepień

  Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół publicznych.

  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
  Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu, albo nie zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała nadal wolne miejsca, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach przeprowadzi postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w zasadach rekrutacji.

   Załączniki do pobrania

  Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej

  doc

  Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

  doc

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU– Rok Szkolny 2023/2024

 • ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU

  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW

  DO INTERNATU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
  W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  §1

  Podstawy prawne regulaminu:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami/.

  2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

  4. Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

  5. Regulamin Internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

  6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  §2

  Terminy i zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 maja 2023 r. i trwa do 30 sierpnia 2023 r.

  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica kandydata lub na podstawie wniosku kandydata pełnoletniego. Wniosek o przyjęcie do internatu wraz z kompletem dokumentów składa się w sekretariacie szkoły.

  1. wychowankowie mieszkający aktualnie w internacie w okresie od 1 maja do 30 maja składają podanie o przyjęcie do internatu na kolejny rok szkolny. W tym przypadku komisja dodatkowo bierze pod uwagę opinię zespołu wychowawczego internatu dotyczącą dotychczasowego zachowania ucznia w placówce.

  2. uczniowie, którzy po raz pierwszy chcą zamieszkać w internacie w nowym roku szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu od 15 maja 2023r do 1 lipca 2023r. – pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji, do 3 sierpnia 2023r – drugi termin uzupełniający.

  3. przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

  1. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, Komisja Rekrutacyjna.

  2. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w dniu 28 lipca 2023 r. oraz w dniu 24 sierpnia 2023 r. ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

  3. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki .

  4. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:

  1. pobierający naukę w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach lub w innej szkole w przypadku posiadania przez Internat wolnych miejsc;

  2. mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy;

  3. posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim znajdującym się w szkole;

  4. posiadający umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.

  1. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Chęcinach.

  2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:

  1. wychowankom, którzy są cudzoziemcami;

  2. wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych;

  3. dzieciom samotnych matek lub ojców;

  4. dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych oraz rodzin patologicznych;

  5. uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.

  1. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony: http://pzscheciny.edu.pl/dokumenty/

  § 3

  Procedura odwoławcza:

  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.

  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

  3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Wniosek o przyjęcie do internatu

  doc

Skip to content