ShareEU

Prezentacje multimedialne:

Share EU-PZS Chęciny

Chęciny – miastem UE

ShareEU-final conference

fotokolaż

Konspekt lekcji historii

Konspekt lekcji układanie napisu

scenariusz lekcji – sadzenie drzewa

UE – Konspekt lekcji historii klasa 2 technikum

UE share Konspekt lekcji historii integracja europejska

Warsztaty #shareEU

Podsumowanie projektu #ShareEU w naszej szkole
Od stycznia 2020 r. społeczność Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach uczestniczyła
aktywnie realizując zadania w projekcie: Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w
społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii
Europejskiej #shareEU.
Do udziału w projekcie zostały zaproszone 24 szkoły z województwa świętokrzyskiego, 20
szkół podstawowych i 4 szkoły ponadpodstawowe. W tym gronie znalazła się nasza szkoła.
Projekt był realizowany w ramach programu unijnego Europa dla Obywateli, który ma
wspierać organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje
nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury
i edukacji, w realizacji zadań związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw
lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
Realizatorami projektu #shareEU są: Uniwersytet Jagielloński (PL), Università degli Studi
dell'Aquila (IT), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK), Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (PL), Powiat kielecki (PL).
Pani dyrektor Halina Kołodziejczyk wręczyła wolontariuszom naszej szkoły Marcie
Kraińskiej i Bartłomiejowi Nowakowi nagrody i podziękowania za udział w tym
przedsięwzięciu i godne reprezentowanie szkoły.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z PROJEKTU #ShareEU, EUROPA
DLA OBYWATELI, Pamięć o przeszłości Europy, w Powiatowym
Zespole Szkół w Chęcinach od stycznia do listopada 2020

Konspekt lekcji muzyki

Prowadzący: Anna Ulatowska
Klasa: 1 TEO, 1 TMC, 1 TIM i 1 PH
Data zajęć: 01.02.2021, 02.02.2021, 04.02.2021
Temat: Znamy Hymn Unii Europejskiej.
Wymagania zgodne z podstawą programową:
1.1 Ekspresja muzyczna – uczeń wykorzystuje wiedzę uzyskaną na poprzednich etapach
edukacyjnych
Cel główny: Poznanie Hymnu Unii Europejskiej.
Cele:
Uczeń:
– rozpoznaje słuchem instrumenty, aparat wykonawczy, style muzyczne,
– porządkuje chronologicznie postać kompozytora: Ludwiga van Beethovena.
Metody nauczania:
– słuchanie utworu muzycznego, dyskusja, pokaz.
Pomoce dydaktyczne: nagranie hymnu Unii Europejskiej, komputer, platforma edukacyjna:
epodreczniki.pl
I. Wprowadzenie:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji. Uczniowie udzielają krótkich wypowiedzi na
temat szeroko pojętych informacji o Unii Europejskiej.
II. Realizacja:
3. Nauczyciel podaje krótkie informacje na temat Unii Europejskiej ze szczególnym
zwróceniem uwagi na symbole UE. Uczniowie rozwiązują zadanie 1 i 2 zamieszczone na
platformie edukacyjnej: epodreczniki.pl.
4. Nauczyciel podaja informacje na temat hymnu UE, odwołuje się do wiedzy uczniów na ten
temat, nawiązuje do idei tekstu Fryderyka Schillera, prowadzi dyskusję.
5. Uczniowie słuchają fragmentu finału IX Symfonii Ludwiga van Beethovena ze
zwróceniem uwagi na aparat wykonawczy.
6. Uczniowie słuchają polskojęzycznej wersji Hymnu UE. Nauczyciel prezentuje nagranie
hymnu. Następnie uczniowie rozwiązują zadanie 3 zamieszczone na platformie:
epodreczniki.pl.

7. Nauczyciel podaje muzyczne ciekawostki na temat hymnu Unii Europejskiej. Uczniowie
słuchają przykładów różnych nagrań. Rozwiązują zadania: 4, 5 i 6 zamieszczone na
platformie: epodreczniki.pl.
III. Podsumowanie:
8. Uczniowie prezentują odpowiedzi, jakich udzielili na poszczególne zadania.
9. Praca domowa: Nauczyciel prosi, aby uczniowie wykonali ćwiczenie 7 zamieszczone na
platformie edukacyjnej: epodreczniki.pl.
10. Pożegnanie. Nauczyciel żegna się z uczniami.

REZULTATY PROJEKTU
Zrealizowane cele:
– utrwalenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim
jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stworzenie żywego
plakatu,
– głównym celem jest stworzenie ponadnarodowej debaty i refleksji na temat działań
edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego
w społeczeństwach post-totalitarnych; pamięci historycznej, dziedzictwa kulturowego, udział
w wykładach o tematyce międzynarodowej,
– aktywizacja młodzieży do działań symbolicznych, artystycznych poprzez bezpośrednie
uczestnictwo,
– uświadomienie młodzieży, czym jest historia dla człowieka,
– doskonalenie pracy zespołowej,
– zapoznanie młodzieży z problematyką projektu, jego celem i zadaniami
– utrwalenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim
jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez zasadzenie drzewa
pamięci,
– aktywizacja młodzieży do działań proekologicznych poprzez bezpośrednie uczestnictwo,
– uświadomienie młodzieży, czym jest historia dla człowieka,

– doskonalenie pracy zespołowej,
– zapoznanie młodzieży z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby drzewo mogło
wyrosnąć

REZULTATY
– Rada Pedagogiczna uzyskała wiedzę na temat projektu i związanych z nim zadań do
realizacji, współpracowała z multiplikatorami i stała się uczestnikiem projektu;
– nauczyciele i wolontariusze uczestniczący w projekcie mieli możliwość poszerzenia wiedzy
na temat Totalitaryzmu w Europie Środkowo-Wschodniej,
– aktywizacja młodzieży do działań manualnych poprzez stworzenie prac plastycznych z
termoutrwaldzalnej modeliny, pod hasłem sztuka łączy ludzi i pokolenia;
– zapoznanie uczniów z symbolami UE: flaga, hymn, moneta, oraz z pojęciem obywatel UE;
– utrwalenie wiedzy na temat barw narodowych UE, dzięki wykonaniu flag państw
członkowskich UE,
– wyjaśnienie młodzieży, w jaki sposób Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie,
– pobudzanie kreatywności młodzieży w tworzeniu zadań związanych z hasłem: shareEU,
– umiejętność wykorzystania technik informatycznych,
– czynny udział wolontariuszy i nauczycieli w spotkaniach organizowanych z koordynatorami
projektu.

Małgorzata Grzechniak, Anna Ulatowska, Katarzyna Sarnat

 

 

W dniu 1 października 2019 roku Powiat Kielecki rozpoczął realizację projektu partnerskiego z Programu EUROPA DLA OBYWATELI, KOMPONENT 1:
PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI EUROPY
pod tytułem:
„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”. Akronim: shareEU.

plakat projektu #Share EU

Uczestnicy projektu

 1. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska – koordynator główny
 2. Universita Degli Studi Dell’Aquila, L’Aquila, Włochy – partner
 3. Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja – partner
 4. Powiat Kielecki, Kielce, Polska – partner
 5. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce, Polska – partner

Czas trwania: 18 miesięcy: 1 października 2019 roku – 31 marca 2021 roku.

 

Cele

 • Przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności.
 • Podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci.
 • Upamiętnienie głównych historycznych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – 2004.
 • 15 lat rozszerzenia Unii Europejskiej na Europę Środkową i Wschodnią.
 • Społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo obywatelskie w reżimach totalitarnych.

Projekt powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia demokratycznych procesów społecznych zachodzących w Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Jego głównym celem jest stworzenie ponadnarodowej debaty i refleksji na temat:

 • działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych,
 • pamięci historycznej,
 • dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich,
 • demonstrowanie różnych podejść do wspólnych wydarzeń historycznych i ich skutków.

Hasła kluczowe

 • Obywatelstwo europejskie.
 • Społeczeństwo posttotalitarne.
 • Pamięć historyczna.
 • Wartości europejskie.
 • Przemiany edukacyjne, społeczne i kulturowe.

Główne zadania

 • Badania wstępne – analiza literatury, wywiady, ankiety, dokumentacja fotograficzna, analiza przekazów medialnych (P1- P5).
 • Opracowanie raportów krajowych z badań oraz raportu międzynarodowego (P1-P2-P3).
 • Analiza treści podręczników szkolnych (P1-P5).
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń: wewnętrznych dla staffu i szkolenie ankieterów (kaskada 1), wewnętrznych dla innych uczestników i nauczycieli (kaskada 2), zewnętrznych w lokalnym środowisku wśród dorosłych i uczniów (kaskada 3) (P1-P5).
 • Seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania otwarte (Kaskada 3 – P1-P5).
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych – scenariuszy zajęć, prezentacji i innych (P4 + reszta partnerów).
 • Naukowa publikacja końcowa (P1).
 • Kick-of-meeting ( PL-P1).
 • Międzynarodowa gra miejska (P2-IT).
 • Międzynarodowa debata akademicka (P3-SK).
 • Konferencja finałowa (P4,P5-PL).
Skip to content