Wytyczne dla maturzystów – MATURA 2021

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych.
Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o stosowanie się do wszystkich wytycznych.
Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być
obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas
egzaminów:

– Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
– Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
– Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
– Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
– Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd.
– Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
– Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
– Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy
opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego
egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących
udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące
zakrywania ust i nosa
– Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
– Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie
całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego
może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego
tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego
odstępu).
– Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego
    pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

– Zdający mogą jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
– Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić
do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp,
jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami
zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
– zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
– zdający ma obowiązek skorzystania z płynu dezynfekcyjnego przed skorzystaniem z
pomocy z której korzystają inni zdający np. słownik.

Zasady bezpieczeństwa w dniu egzaminu:
1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

– zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na
konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc
– zdający wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np.
przy wejściu do szkoły.

Uczniowie klasy 3A przychodzą na egzaminy z języka polskiego PP, matematyki PP
o godzinie 8.20 i wchodzą na teren szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej. (Powyższe
egzamin zdają na sali gimnastycznej).
Uczniowie przychodzą na egzamin z języka angielski godzinie 8.30 wchodzą wejściem od
strony sali gimnastycznej i kierujecie się na pierwsze piętro do sali 103,110, 206.

Uczniowie klasy 3P przychodzą na egzaminy z języka polskiego PP, matematyki PP o
godzinie 8.30 i wchodzą na teren szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej. (Powyższe
egzamin zdają na sali gimnastycznej)
Uczniowie przychodzą na egzamin z języka angielski o godzinie 8.20 wchodzicie wejściem
głównym i klatką schodową, która znajduję się po prawej stronie, wchodzą na pierwsze
piętro do sal 103,110,108, 101.

Uczniowie klasy 4TIM przychodzą na egzamin z języka polskiego PP, matematyki PP o
godzinie 8.20 wchodzą głównym wejściem i kierują się do sali nr 204.
Uczniowie przychodzą na egzamin z języka angielski o godzinie 8.20 wchodzą wejściem od
strony sali gimnastycznej i kierują się do sali nr 204.

Uczniowie klasy 4MTM przychodzą na egzamin z języka polskiego PP, matematyki PP o
godzinie 8.30 wchodzą głównym wejściem i kierują się do sali nr 8 (świetlica).

Uczniowie przychodzą na egzamin z języka angielski o godzinie 8.30 wchodzą wejściem od
strony sali gimnastycznej i kierują się do sali nr 8 (świetlica).

Absolwenci z poprzednich roczników zdający egzamin maturalny przychodzą na egzamin z
języka polskiego, matematyki, języka angielskiego o godz. 8.20 wchodzą głównym wejściem.
Egzaminy będą odbywały się na 1 piętrze.

Na egzaminy – poziomie rozszerzonym uczniowie wchodzą głównym wejściem.
Zdający przychodzą na egzaminy najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

pobierz załącznik z wytycznymi

Skip to content