Zarządzenie nr 7/2020/2021

Zarządzenie nr 7/2020/2021 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie : wprowadzenia nauczania zdalnego dla klasy II PM liceum ogólnokształcącego (po SP)

Na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. z 2020 r. poz.1166 ze zm.) ze względu na stwierdzone u jednej z uczennic klasy II PM liceum ogólnokształcącego wystąpienie zakażenia koronawirusem, po konsultacji ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i organem prowadzącym, zarządzam:

§ 1

Wprowadzenie w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach zajęć edukacyjnych w systemie zdalnym dla klasy II PM liceum ogólnokształcącego( po SP) w okresie od 24 września 2020 roku do 01 października 2020 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Skip to content