Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-29.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo

Powody wyłączenia:

 • Filmy są zapisem różnych uroczystości i nie przedstawiają istotnych informacji – nie wymagają opisu tekstowego
 • niektóre dokumenty, fotografie, obrazy, pliki PDF i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Aktualnie trwają prace nad ułatwieniami zwiększającymi dostępność cyfrową strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Dostępna jest już wtyczka umiejscowiona w lewej-górnej części strony (ikona „niepełnosprawny”). Umożliwia ona zwiększanie kontrastu na różne sposoby oraz powiększanie tekstu i uwidocznienie odnośników za pomocą podkreślenia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. zwiększające ( CTRL +) i zmniejszające (CTRL -) widok strony).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu otrzymania informacji lub przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Halina Kołodziejczyk, (adres e-mail: zs2checiny@onet.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-315-10-68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach znajduje się przy ulicy Białego Zagłębia 1

 • Do budynku szkoły i internatu prowadzą zadaszone, dobrze oznaczone i oświetlone schody (od strony parkingu). Schody nie posiadają podjazdów dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły są miejsca parkingowe oznaczone jako miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się szeroki korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W szkole jest dostępny tłumacz języka migowego.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz pracownicy sekretariatu szkoły.
 • W istotnych punktach umieszczono tablice informacyjne w kontrastowych kolorach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Pani Halina Kołodziejczyk, (adres e-mail: zs2checiny@onet.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-315-10-68.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności

Skip to content