ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia obowiązujące
w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

 1. Uczniowie mają obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 1. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie „Zeszytu zwolnień i usprawiedliwień”, do którego rodzice/ prawni opiekunowie wpisują wszystkie usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych oraz prośby o zwolnienie z zajęć lekcyjnych.
 1. Usprawiedliwienia na kartkach nie będą respektowane.
 1. W przypadku uczniów pełnoletnich rodzice na początku roku szkolnego podejmują decyzję, kto będzie usprawiedliwiał nieobecności – rodzice czy uczeń. W przypadku podjęcia decyzji, że  uczeń będzie sam usprawiedliwiał nieobecności wpisują w „Zeszycie zwolnień i usprawiedliwień” oświadczenie, że przyjęli do wiadomości fakt samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych oraz zobowiązanie do systematycznego sprawdzania frekwencji swojego dziecka.
 1. Zeszyt, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać ponumerowane strony, a na pierwszej stronie powinny znajdować się następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, do której uczęszcza, rok szkolny, imiona i nazwiska rodziców z numerami kontaktowymi oraz ich własnoręczne podpisy i pieczątkę szkoły. Wszystkie wpisy w zeszycie parafuje wychowawca i dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku.
 1. W przypadku zaginięcia zeszytu uczeń zgłasza się do wychowawcy i ustala zasady założenia nowego.
 1. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni mają obowiązek poinformowania wychowawcę o przyczynie dłuższej niż tygodniowej nieobecności ucznia w szkole w terminie do 3 dni licząc od pierwszego dnia nieobecności.
 1. Obowiązkiem ucznia jest usprawiedliwiać każdą nieobecność najpóźniej w terminie 7 dni od chwili powrotu do szkoły.
 1. Usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać wskazanie rzeczywistych, wiarygodnych i możliwych do zweryfikowania okoliczności, które faktycznie uniemożliwiły uczestnictwo w zajęciach szkolnych np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, trudna sytuacja rodzinna, wyznaczone terminowe wizyty w poradniach lekarskich (czynnych tylko w godzinach trwania zajęć szkolnych), sprawy urzędowe niezależne od ucznia. Podpis rodzica/ opiekuna musi być zgodny ze wzorem w zeszycie.
 1. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą. Wychowawca sporządza w dzienniku notatkę z takiej rozmowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem oraz podpisem rodzica/opiekuna.
 1. Usprawiedliwienie nieobecności wpisują rodzice/ prawni opiekunowie własnoręcznie ( zgodnie ze wzorem nr 1), a w przypadku ucznia pełnoletniego on sam do „Zeszytu zwolnień i usprawiedliwień”.
 1. Zwolnienia wystawiane przez lekarza lub inne instytucje muszą być wklejone do „Zeszytu zwolnień i usprawiedliwień”.
 1. Aby usprawiedliwić nieobecność w szkole uczeń pokazuje usprawiedliwienie w „Zeszycie zwolnień i usprawiedliwień” wychowawcy klasy, który parafuje wpis oraz usprawiedliwia nieobecność w dzienniku lekcyjnym.
 1. Zwolnienie z części lekcji tzw. „godzin środkowych” lub ostatnich godzin ( zgodne ze wzorem nr 2) uczeń musi przedstawić wychowawcy klasy na piśmie przed faktem opuszczenia zajęć. Jeśli nie ma w tym dniu wychowawcy uczeń przekazuje „Zeszyt zwolnień i usprawiedliwień” wicedyrektorowi szkoły, który parafuje wpis zwolnienia i przekazuje zeszyt wychowawcy.
 1. W wypadku zwolnienia z całości lub z części zajęć lekcyjnych na usprawiedliwieniu od rodziców musi znaleźć się formułka, że rodzic przyjmuje pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie jego nieobecności w szkole.
 1. W przypadku złego samopoczucia ucznia na zajęciach, po stwierdzeniu tego faktu przez szkolny personel medyczny, informowany jest o tym fakcie jeden z rodziców, który ma obowiązek zabrać ucznia z zajęć. W przeciwnym razie uczeń zostaje na terenie szkoły do zakończenia swoich zajęć. Usprawiedliwienie następuje na podstawie wpisu szkolnego personelu medycznego do „Zeszytu zwolnień i usprawiedliwień”.
 1. W przypadku,  gdy  uczeń  reprezentuje  szkołę  na  zawodach,  uroczystościach, konkursach, olimpiadach wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu, w uzgodnieniu z wychowawcą, wpisuje do dziennika odpowiednią informację np.: zawody, reprezentacja, konkurs, olimpiada, delegacja i uczeń traktowany jest jako obecny na zajęciach.
 1. Liczba godzin nieobecności nieusprawiedliwionych oraz spóźnień wpływa na ocenę zachowania.

Wzór usprawiedliwienia nieobecności- do pobrania

doc

Wzór zwolnienia z lekcji- do pobrania

doc

 

Skip to content