ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 22/2020/2021 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie: organizacji nauczania zdalnego w szkole oraz organizacji nauczania kształcenia praktycznego

§ 1

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 910 i 1378.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam organizację realizacji zadań Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach:

§ 2

 1. W okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 r. nauczanie we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie w trybie zdalnym .
 2. Istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
 3. Kontynuuje się prowadzenie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań (zgodnie z obowiązującym harmonogramem ) dla uczniów. Mogą one się odbywać w formie pracy zdalnej przez platformę internetową Microsoft Teams lub w szkole w małych grupach – do 5 osób.
 4. Wprowadza się konsultacje z przedmiotów ogólnokształcących indywidualne i grupowe dla uczniów klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego. (zgodnie z przedstawionym harmonogramem ) Konsultacje będą odbywać się w szkole w małych grupach – do 5 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego mogą być prowadzone w pracowniach szkolnych z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego w wybranych dniach tygodnia w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo dla klasy/ grupy.
 6. Udział zdalny na zajęciach praktycznych prowadzonych ze szkoły należy udostępnić uczniom z Ukrainy.
 7. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
 8. Zajęcia indywidualne i rewalidacyjne odbywać się będą w dalszym ciągu w systemie zdalnym.
 9. Zajęcia rewalidacyjne w przypadkach szczególnych (brak dostępu do internetu) mogą odbywać się w szkole.
 10. Kontynuuje się kształcenie praktyczne dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MG.19 z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego.
 11. Biblioteka szkolna będzie dalej funkcjonować w systemie stacjonarnym.
 12. Uczniowie, którzy mają problemy z komputerem lub internetem mogą korzystać z urządzeń komputerowych ze szkolnej biblioteki.
 13. Rodzice będą informowani o postępach ucznia przez e-dziennik, drogą telefoniczną lub e-mailową.
 14. Nauczanie zdalne we wszystkich klasach będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych w czasie rzeczywistym.
 15. Czas trwania zajęć edukacyjnych wynosi 40 minut (na wniosek rodziców).
 16. Zdalne nauczanie w szkole będzie realizowane z wykorzystaniem platformy internetowej Microsoft Teams , dziennika elektronicznego UONET+.
 17. Nauczyciele mogą prowadzić zdalne nauczania ze swoich prywatnych domów, zgodnie z planem zajęć w godzinach pracy szkoły, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.
 18. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych , powinien skorzystać ze sprzętu znajdującego się w pracowniach internetowych w szkole i w bibliotece.
 19. Potwierdzeniem realizacji zajęć zdalnych przez nauczyciela jest:
  • wpis tematu w dzienniku elektronicznym
  • ostatecznym potwierdzeniem realizacji zajęć będzie wpis frekwencji na zajęciach do dziennika elektronicznego zgodnie z planem lekcji.
 20. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje, sprawdza ich wiedzę i umiejętności w zależności od potrzeb oraz specyfiki przedmiotu, poprzez realizowane zdalnie m.in.: testy, quizy, prace pisemne, wypowiedzi ustne, wypracowania, realizowane projekty, prace praktyczne, pisemne sprawdziany.
 21. Nauczyciele wychowania fizycznego będą prowadzić zajęcia zdalnie przez platformę internetową Microsoft Teams
 22. Wychowawcy internatu pozostają dalej w stanie gotowości do pracy, jednocześnie zobowiązani są do prowadzenia zajęć wychowawczych w ilości 2 godzin tygodniowo z wychowankami internatu ( w tym z uczniami z Ukrainy).
 23. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać wychowawcę do stawienia się w zakładzie pracy.
 24. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami, po uwzględnieniu potrzeb wynikających z procesu edukacyjnego na odległość może wyznaczyć nauczycielowi inne zadania do realizacji w ramach tygodniowego wymiaru godzin.

§ 3

Powyższe zadania do wykonania powierza się do wszystkim nauczycielom i wychowawcom PZS w Chęcinach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku.

mgr Halina Kołodziejczyk
dyrektor PZS w Chęcinach

Skip to content