Projekt „Pierwsze polsko –litewskie doświadczenie edukacyjne chęcińskich uczniów”

Od maja Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach rozpoczął realizację projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów – pierwszy krok do kariery” (2020-1-PMU-3190). Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i jest
finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota
przyznanego dofinansowania wynosi 91386,00 PLN.
Korzyści płynące z projektu są znaczące i rzeczywiste. Większość naszych uczniów zamieszkuje
tereny wiejskie. Młodzież ma mniejsze szanse edukacyjne niż jej rówieśnicy z miasta. Dzięki udziałowi
w projekcie uczniowie mogą w praktyce sprawdzić swoje możliwości i przekonać się, że są w stanie
realizować działania mające charakter międzynarodowy.
Warto wspomnieć, że projekt stanowi kontynuację dotychczasowej działalności szkoły w zakresie
realizacji międzynarodowych i krajowych działań edukacyjnych. Przedsięwzięcie to ma na celu
skupienie się na realizacji działań związanych z kształceniem w zakresie wykorzystywania
technologii IT, informatyki oraz nowych technologii w życiu codziennym. Realizacja działań
międzynarodowych pozwala także na podniesienie kompetencji językowych uczniów, co stanowi
również nieocenioną wartość.
Projekt ten zakłada między innymi organizację jednego tygodniowego wyjazdu na Litwę dla grupy 20-
osobowej wraz z dwoma opiekunami. Każdorazowo przewidywany jest wyjazd uczniów klas drugich i
trzecich. Wszyscy uczestnicy wyjazdu będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym,
szczególnie w zakresie języka angielskiego, jak i technologii informacyjnych (IT). Uczniowie będą
realizować zajęcia we współpracy z ich rówieśnikami z Litwy. Wszelkie podejmowane działania będą
opierać się zarówno na zasadach edukacji formalnej (zajęcia prowadzone w trakcie godzin szkolnych),
jak i na zasadach edukacji pozaformalnej (warsztaty, gry symulacyjne, dyskusje, gry terenowe).
Efektem podjętych działań będzie między innymi nawiązanie szerszej współpracy, która przyczyni się
do realizacji kolejnych działań o charakterze międzynarodowym pomiędzy oboma krajami, w
szczególności pomiędzy współpracującymi szkołami. Planowane mobilności będą znakomitym
uzupełnieniem nauki w szkole, a także okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych
metod kształcenia, ukierunkowanych na wzmacnianie umiejętności informatycznych i znajomości
nowych technologii. Wyjazdy zagraniczne pozwolą także uczniom na doskonalenie umiejętności
interpersonalnych i językowych. Uwrażliwią młodego człowieka na różnice mentalne i kulturowe obu
krajów. Będzie to również świetna okazja do nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego
zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Nabyte przez młodzież umiejętności z pewnością
zaowocują lepszym startem w dorosłą przyszłość.

Skip to content