II KONKURS ARTYSTYCZNY Ubierz się w książkę

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

2020/2021

REGULAMIN KONKURSU

I Organizatorzy konkursu:
Dyrekcja wraz z nauczycielami języka polskiego w Powiatowym Zespole Szkół
w Chęcinach.
II Cele konkursu:
a) popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki,
b) rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
c) zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby.
III Zasady konkursu:
1.Konkurs jest adresowany do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie twórczego zdjęcia z wykorzystaniem
dowolnej książki (lub książek), w taki sposób, aby książka zasłaniała dowolną część
ciała człowieka.
3.Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej
przestrzeni: zamkniętej (np. dom, biblioteka…) lub otwartej (ogród, park…)
z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego lub własnego.
4.Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem
fotograficznym, telefonem komórkowym itp.
5.Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
6. Zdjęcie w formacie JPG należy przesłać na adresy mailowe: klaudias94@op.pl oraz
ewunia682@wp.pl . Ze względów bezpieczeństwa prosimy o wysyłanie prac na oba
adresy.
8. Mail zgłoszeniowy powinien zawierać: imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę oraz
mail kontaktowy. W tytule maila prosimy o wpisanie formuły: KONKURS „Ubierz się
w książkę”.
9. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielne i nigdzie dotąd niepublikowane.
10.Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrekcję PZS w Chęcinach.

11. Najciekawsze oraz wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie
Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz na profilu facebookowym szkoły.
12. Termin zgłaszania prac: do 12.03.2021r.

IV OCENA PRAC:
1.Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria:
– zgodność z tematem
– oryginalność
– twórcze podejście do tematu
– walory artystyczno-wizualne
– jakość techniczna pracy
– dokładność dopasowania okładki do postaci.

V OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1.Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2021r. za pośrednictwem strony internetowej
szkoły oraz na profilu szkoły na facebooku. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione
o wynikach mailowo.

VI Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa).

Skip to content