ZARZĄDZENIE NR 26/2021/2022 DYREKTORA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

ZARZĄDZENIE NR 26/2021/2022

DYREKTORA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

z dnia 17 lutego 2022 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w
Chęcinach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 367) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 20/2021/2022 dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w
Chęcinach w  z dnia 28 stycznia 2022 roku w § 2 pkt 1 wyrazy „od 31 stycznia 2022 roku do
dnia 27 lutego 2022 r.” zastępuje się wyrazami „ …..do dnia 20 lutego 2022 r.”.

§ 2. 1. Od dnia 21 lutego 2022 r. zajęcia dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w
Chęcinach w  są w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
określającym organizację zajęć edukacyjnych.

2. Organizacja zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z procedurami
funkcjonowania w czasie epidemii określonymi w zarządzeniu nr 55/2019/2020 dyrektora
Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w  z dnia 27 sierpnia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

mgr Halina Kołodziejczyk
Dyrektor PZS Chęcinach

Skip to content