Informacja dla uczniów i słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych PZS w Chęcinach

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w okresie  od 24 października do 8
listopada 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Powiatowym Zespole
Szkół w Chęcinach będą realizowane w systemie zdalnym. Dotyczy to
również kształcenia zawodowego praktycznego w technikach, branżowej szkoły I stopnia
oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego
organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone będą z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania
danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji
w okresie całkowitego ograniczenia realizowane będą zdalnie – w formie projektu
edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie
dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu
lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący
młodocianymi pracownikami będą zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art.
15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-
19.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
https://kuratorium.kielce.pl/46767/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne-dla-
uczniow-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej-i-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/#

mgr Halina Kołodziejczyk
dyrektor PZS w Chęcinach

Skip to content